VVFS 2008:249 Vägverkets föreskrifter om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret

Författningen upphävd 2009-07-15 genom TSFS 2009:60

Ändringar

TSFS 2009:43

I kraft 2009-06-15. PDF 197 kB.

Upph. karosserikod 03 för motorcyklar och karosserikoderna 03, 04 och 98 för terrängskoter; ändr. bilagorna 1A-1F.

TSFS 2009:60

I kraft 2009-07-15. PDF 17 kB.

Upph. VVFS 2008:249.