LFS 2008:56 Luftfartsstyrelsens kungörelse av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter och beslut om dröjsmålsränta

Ändringar

TSFS 2009:148

I kraft 2010-01-01. PDF 34 kB.

Upph. LFS 2008:56.