VVFS 2005:33 Vägverkets föreskrifter om vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål m.m. i Hallands län

Ändringar

TSFS 2009:142

I kraft 2010-02-01. PDF 17 kB.

Upph. VVFS 2005:33.