SJÖFS 2008:92 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om avgifter för lotsdispens

Ändringar

TSFS 2009:130

I kraft 2010-01-01. PDF 82 kB.

Upph. SJÖFS 2008:92.