TSFS 2009:11
Transportstyrelsens föreskrifter om utformning och användning av luftrummet

Författningen upphävd 2015-02-16 genom TSFS 2015:1

Dessa föreskrifter ska tillämpas av den som framför ett luftfartyg; utövar flygtrafikledningstjänst eller luftrumsplanering; vill begära en förändring av luftrummets utformning eller förutsättningarna för dess användning; tillhandahåller infrastruktur för luftrummets användning, eller utformar luftrum och reglerar utformning och användning av luftrum.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2009:11

I kraft 2009-04-22. PDF 105 kB

Ändringar

TSFS 2010:138

I kraft 2010-10-01. PDF 137 kB.

Ändr. 2, 4, 8, 9 och 14 §§; nya 11 a, 11 b och 15 a §§; upph. punkt 3 i övergångsbestämmelserna.

TSFS 2012:106

I kraft 2012-10-15. PDF 33 kB.

Ändr. ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.