LFS 1999:174
Luftfartsverkets föreskrifter med Bestämmelser för Civil Luftfart – Materielbestämmelser (BCL-M) 1.7

Författningen upphävd 2016-07-01 genom TSFS 2016:40

Denna författning gäller vid utfärdande av luftvärdighetsbevis, vid besiktning eller luftvärdighetsutredning och i samband därmed erforderlig materielkontrollflygning samt vid provflygning som syftar till typgodkännande eller modifieringsgodkännande.

Grundform

LFS 1999:174

I kraft 2000-01-01. PDF 40 kB

Ändringar

LFS 2005:10

I kraft 2005-06-22. PDF 18 kB.

Utbyte av Luftfartsinspektionen, inspektionen, Luftfartsverket, verket och LVF i olika böjningsformer till Luftfartsstyrelsen i motsvarande form.