Om olycksdatabasen Strada

Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom vägtransportsystemet.

Vad innehåller Strada?

Strada bygger på uppgifter från tre källor, polis, sjukvård och Kustbevakningen. 

  • Polisen rapporterar vägtrafikolyckor med personskada.
  • Akutsjukhus rapporterar uppgifter om personer som har sökt vård efter en olyckshändelse i vägtrafikmiljö.
  • Kustbevakningen rapporterar fritidsbåtsolyckor med personskada.

Utöver vägtrafikolyckor rapporteras även följande:

  • Vårdsökande efter fallolyckor i vägtrafikmiljö.
  • Olyckor med snöskoter eller terränghjuling (kallas ofta fyrhjuling) utanför vägtrafikmiljö.  
  • Efter år 2021 rapporteras olyckshändelser med fritidsbåtar (utöver polis och sjukvård rapporteras dessa även av kustbevakningen).   

Polisens rapportering är rikstäckande sedan 2003 och sjukvårdens rapportering är rikstäckande sedan 2016. 

Sedan år 2021 regleras inrapporteringen i Lag (2021:319) om Transportstyrelsens olycksdatabas.

Bättre informationsunderlag från flera källor

Genom Strada sammanförs uppgifter från två källor, polis och sjukvård. Det ger ett bättre informationsunderlag som bidrar till större kunskap om trafikskadade. Dels får vi information från polisen som har varit på plats vid olyckstillfället, dels får vi från sjukvården en bra bild av patienternas skador. Dessutom fångar sjukvården upp många av de oskyddade trafikanterna som polisen inte får kännedom om.

Bilden nedan illustrerar, ej skalenligt, det totala antalet personer som omkommer eller skadas i vägtrafikolyckor i Sverige. En del rapporteras av båda källorna, en del rapporteras av respektive källa och en del kommer inte till polisens eller akutsjukhusens kännedom (bortfall). Av polisens rapportering utgör en delmängd underlag till officiell statistik om vägtrafikolyckor.

Registerutdrag (personuppgiftsförfrågan)

Du kan begära att få ut registerutdrag om dina uppgifter ur Transportstyrelsens olika register. För olycksdatabasen Strada görs kontrollen med hjälp av personnummer eller registreringsnummer som skickas med i förfrågan.

Begäran om tillgång till egna uppgifter enligt dataskyddsförordningen

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!