Strada informationssystem

Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom vägtransportsystemet. 

Strada bygger på uppgifter från två källor, polis och sjukvård. Med hjälp av webbapplikationer rapporterar

  • polisen in vägtrafikolyckor med personskada och denna rapportering är rikstäckande i Strada sedan 2003.
  • alla Sveriges akutsjukhus uppgifter om personer som sökt vård för en skada i vägtrafikmiljö och sjukhusrapporteringen är rikstäckande sedan 2016.

Det finns även en webbapplikation för att hämta rapporterade uppgifter, Strada uttagswebb. Hur man kan få tillgång till den kan du läsa om här

Bättre informationsunderlag från två källor

Genom Strada sammanförs uppgifter från två källor, polis och sjukvård. Det ger ett bättre informationsunderlag som bidrar till större kunskap om trafikskadade. Dels får vi information från Polisen som varit på plats vid olyckstillfället och dels får vi från sjukvården en bra bild av skadegraden genom diagnoser av patienter. Dessutom fångar sjukvården upp många av de oskyddade trafikanterna som Polisen inte får kännedom om till exempel fotgängare, cyklister och mopedister.

Data från Strada

Med stöd av informationen i Strada kan alla som jobbar med trafiksäkerhet bedriva ett mer effektivt arbete eftersom de får en tydlig bild över var, när och hur olyckorna sker. Exempel på aktörer är väghållare som kommuner och Trafikverket, men även forskare, polisen och räddningstjänsten. Även Statistiken får man fram genom ett verktyg, Strada uttagswebb, som utvecklats för att stödja det regional och lokala trafiksäkerhetsarbetet.

Stradas bakgrund

I december 1993 gav regeringen tidigare myndigheten Vägverket i uppdrag att utveckla trafikskadestatistiken för att bland annat effektivisera det förebyggande trafiksäkerhetsarbetet. I uppdraget ingick att skapa ett nytt informationssystemet som skulle utformas med hänsyn till de krav som olika verksamheter ställt på skade- och olycksinformation. Resultatet av detta blev informationssystemet Strada.

Stradas syfte förstärks av Nollvisionen

Riksdagen fattade 1997 beslut om nollvisionen, det vill säga visionen om ett framtida vägtransportsystem som inte hotar människors liv och hälsa. Beslutet har inneburit en radikal förändring av synsätt, ansvar och säkerhetsfilosofi. Nollvisionen sätter personskadorna i fokus men accepterar att olyckor sker. Detta innebär att trafiksäkerhetsarbetet måste inriktas på att minska personskadorna. Med hjälp av Strada kan väghållarna få en bra överblick var insatser ger störst effekt och därmed minska antalet personskador. 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Strada uttagswebb

Inloggning (behörighet krävs)

Strada poliswebb

Inloggning (behörighet krävs)

Strada sjukvårdswebb

Inloggning (behörighet krävs)