Om olycksdatabasen Strada

Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom vägtransportsystemet.

Corona - Större bortfall av sjukvårdsrapporter

Sjukvården är hårt belastad av patienter som blivit smittade av Covid-19 och alla resurser går till att hjälpa till i denna kritiska situation. Det innebär att de flesta strada-rapportörer inom sjukvården inte kommer få någon tid till att registrera in personer som skadats i vägtrafikmiljö. De signaler vi på Transportstyrelsen får in är att man troligtvis inte kommer kunna rapportera in något förrän till hösten om situationen inte lugnar ner sig. Vi har så klart all respekt för detta!

För er som använder uttagswebben innebär detta ett stort bortfall i statistiken som ni behöver ha i beaktande. Trafikskadejournalerna samlas fortfarande in (även om det inte sker i samma utsträckning som normalt) men det finns alltså ingen tid till att registrera dem i Strada. Eftersläpningen av inrapporteringen för 2020 och 2021 kommer därför bli markant längre och vi kan komma att se ett större bortfall. 

För Polisens del har vi än så länge inte fått några indikationer på minskad rapportering på grund av Covid-19. 

Begränsad åtkomst till Strada uttagswebb 

Strada innehåller personuppgifter och vissa av uppgifterna är dessutom känsliga. Enligt vår tolkning av de nuvarande bestämmelserna (statistiksekretessen i 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och dataskyddssekretessen i 21 kap. 7 § OSL) kan vi därför bara bevilja åtkomst till de som använder uppgifterna för forskning med godkännande från Etikprövningsmyndigheten, eller till myndigheter där behandlingen av uppgifterna är nödvändig med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet.

I enlighet med det ansvar som ligger på Transportstyrelsen som personuppgiftsansvarig för uppgifterna i Strada har vi därför beslutat att stänga av de användare som inte faller in under ovanstående krav. 

Hur kan jag få ut statistik?

Man kommer fortfarande att ha möjlighet att beställa data ur Strada på aggregerad nivå (det vill säga där inga detaljuppgifter framgår). Vid behov av mer detaljerad Stradadata kommer detta att prövas för varje sådan beställning särskilt med utgångspunkt i sekretessbestämmelserna. 

Vill vi understryka att vi naturligtvis är måna om att uppgifterna i Strada i så hög utsträckning som är möjligt ska kunna användas för att främja trafiksäkerheten. Därför ska vi försöka hitta lösningar så att alla som vill ha uppgifter från Strada ska få det – inom ramen för de regler som alltså omgärdar de känsliga uppgifter om enskilda som finns i Strada. 

Beställ olycksstatisik ur Strada här.

Vad är Strada?

Strada bygger på uppgifter från två källor, polis och sjukvård. Med hjälp av webbapplikationer rapporterar

  • polisen in vägtrafikolyckor med personskada och denna rapportering är rikstäckande i Strada sedan 2003.
  • alla Sveriges akutsjukhus uppgifter om personer som sökt vård för en skada i vägtrafikmiljö och sjukhusrapporteringen är rikstäckande sedan 2016.

Det finns även en webbapplikation för att hämta rapporterade uppgifter, Strada uttagswebb. Under relaterad information hittar du information om bland annat hur man kan få tillgång till olycksdata i Strada.

Bättre informationsunderlag från två källor

Genom Strada sammanförs uppgifter från två källor, polis och sjukvård. Det ger ett bättre informationsunderlag som bidrar till större kunskap om trafikskadade. Dels får vi information från Polisen som varit på plats vid olyckstillfället och dels får vi från sjukvården en bra bild av skadegraden genom diagnoser av patienter. Dessutom fångar sjukvården upp många av de oskyddade trafikanterna som Polisen inte får kännedom om, till exempel fotgängare, cyklister och mopedister.

Bilden nedan illustrerar (ej skalenligt) det totala antalet personer som omkommer eller skadas i vägtrafikolyckor i Sverige (hela figuren). En del rapporteras av båda källorna, en del av respektive källa och en del kommer inte till polisen eller akutsjukhusens kännedom (bortfall). Av polisens rapportering utgör en delmängd underlag till officiell statistik om vägtrafikolyckor.

Stradas bakgrund

I december 1996 gav regeringen tidigare myndigheten Vägverket i uppdrag att utveckla trafikskadestatistiken för att bland annat effektivisera det förebyggande trafiksäkerhetsarbetet. I uppdraget ingick att skapa ett nytt informationssystem som skulle utformas med hänsyn till de krav som olika verksamheter ställt på skade- och olycksinformation. Resultatet av detta blev informationssystemet Strada.

Data från Strada

Data i Strada är pseudonymiserade (kodade) personuppgifter vilket innebär att personnummer och registreringsnummer för de inblandade i vägtrafikolyckor har ersatts med en kod.

Vem får använda Strada-data

Olycksdata från olycksdatabasen Strada på sammanställd nivå (statistik) finns här tillgänglig för alla.

Med stöd av informationen i Strada kan de som jobbar med trafiksäkerhet bedriva ett mer effektivt arbete eftersom de får en tydlig bild över var, när och hur olyckorna sker. Exempel på aktörer är väghållare som kommuner och Trafikverket, men även forskare, polisen och räddningstjänsten.

Registerutdrag (personuppgiftsförfrågan)

Personuppgiftsförfrågan görs när en enskild person begär att få ut registerutdrag om sina uppgifter ur de olika registren som finns i myndigheten. För olycksdatabasen Strada görs kontrollen med hjälp av personnummer eller registreringsnummer som skickas med i förfrågan.

Begäran om tillgång till egna uppgifter enligt dataskyddsförordningen

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!