Förutsättningar för att medges direktåtkomst till vägtrafikregistret

Här finns information till dig som vill ansöka om medgivande av direktåtkomst till vägtrafikregistret för kontroll av förarbehörigheter och kontroll av tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik och taxitrafik.

Förutsättningarna för att medges direktåtkomst till vägtrafikregistret är särskilt reglerade i Vägtrafikdatalag (2019:369) och Vägtrafikdataförordning (2019:382).

Informationsförmedlaren (www.bky.se) förmedlar ansökan om direktåtkomst och övriga nödvändiga underlag till Transportstyrelsen för prövning.

Direktåtkomst för kontroll av förarbehörigheter kan medges till

  • Innehavaren av trafiktillstånd enligt Yrkestrafiklagen (2012:210) och/eller trafiktillstånd enligt Taxitrafiklagen (2012:211).
  • En sammanslutning av transportföretag (taxi, buss, gods) som är aktör på marknaden med ett gemensamt varumärke, lämnar anbud på transporter, skriver avtal om dem och bedriver transportverksamhet i enlighet med Yrkestrafiklagen (2012:210) eller Taxitrafiklagen (2012:211), helt eller delvis genom anslutna underentreprenörer. Det ska finnas en skriftlig överenskommelse som reglerar förhållandet mellan transportföretaget och underentreprenören.
    En förteckning över anslutna transportföretag ska kunna visas upp på anmodan av Transportstyrelsen.

Direktåtkomst för kontroll av trafiktillstånd kan medges till

  • Innehavaren av trafiktillstånd enligt Yrkestrafiklagen (2012:210) och/eller trafiktillstånd enligt Taxitrafiklagen (2012:211).
  • En sammanslutning av transportföretag (taxi, buss, gods) som är aktör på marknaden med ett gemensamt varumärke, lämnar anbud på transporter, skriver avtal om dem och bedriver transportverksamhet i enlighet med Yrkestrafiklagen (2012:210) eller Taxitrafiklagen (2012:211), helt eller delvis genom anslutna underentreprenörer.
  • Ett företag eller organisation som i sin verksamhet upphandlar tillståndspliktiga transporttjänster reglerade i Yrkestrafiklagen (2012:210) eller Taxitrafiklagen (2012:211) och skriver avtal om transportverksamheten som antingen utförs direkt av tillståndshavaren eller genom underentreprenörer.

Exempel på hur vissa begrepp kan tydas inom transportbranschen

Beställningscentral för taxi

En Beställningscentral är en sammanslutning av taxiföretag med uppgift att samordna gemensamma intressen som t.ex. en gemensam beställningsväxel, sköta trafikledning, sammanställa och lämna anbud på transporter, samordning, affärsutveckling, reklamationshantering samt fakturering. Det ska finns en skriftlig överenskommelse om samarbetet mellan Beställningscentralen och respektive anslutet taxiföretag.

Lastbilscentral eller motsvarande

En Lastbilscentral är en sammanslutning av godstransportföretag med uppgift att samordna gemensamma intressen som t.ex. sammanställa och lämna anbud på transporter, samordning, affärsutveckling, reklamationshantering samt fakturering. Det ska finns en skriftlig överenskommelse om samarbetet mellan Lastbils­centralen och respektive anslutet godstransportföretag.

Samverkansbolag inom bussbranschen

Ett Samverkansbolag inom bussbranschen är en sammanslutning av bussföretag med uppgift att samordna gemensamma intressen som t.ex. sammanställa och lämna anbud på transporter, samordning, affärsutveckling, reklamationshantering samt fakturering. Det ska finnas en skriftlig överenskommelse om samarbetet mellan Samverkansbolaget och respektive anslutet bussföretag.

Villkor för medgivande av direktåtkomst till vägtrafikregistret (BKY)               

1.1 Villkoren riktar sig till berättigad nyttjare som, av Transportstyrelsen, beviljats direktåtkomst att göra sökningar i vägtrafikregistret.

1.2 Dessa villkor gäller från och med den 25 maj 2018 och ersätter tidigare villkor.

1.3 Transportstyrelsen tillhandahåller endast sådana uppgifter ur vägtrafikregistret som anges i beslutet och som berättigad nyttjare behöver för sin verksamhet.

1.4 I det fall berättigad nyttjare till direktåtkomst genomför vidare behandling av de personuppgifter som berättigad nyttjare sökt i vägtrafikregistret, är berättigad nyttjare ensamt personuppgiftsansvarig för sådan ytterligare behandling.

1.5 All behandling av personuppgifter ska vara förenlig med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), ("Dataskyddsförordningen") samt annan lagstiftning enligt unionsrätten eller svensk rätt (inklusive sektorspecifik lagstiftning tillämplig på Transportstyrelsen eller föreskrifter som meddelats i anslutning till sådan lagstiftning) som från tid till annan, helt eller delvis, ersätter eller kompletterar dataskyddsförordningen.

1.6 Behörigheten till vägtrafikregistret är personlig och får inte ens tillfälligtvis överlåtas till någon annan. Som personuppgiftsansvarig för sin verksamhet ska berättigad nyttjare vidta tekniska och andra åtgärder, t.ex. fördelning av behörighet och åtkomstbegränsningar, för att säkerställa att endast behöriga användare kan använda direktåtkomsten.

1.7 Sökning i vägtrafikregistret får endast ske i berättigad nyttjares verksamhet och endast för de ändamål som anges i Transporstyrelsens beslut om direktåtkomst till vägtrafikregistret.

1.8 Berättigad nyttjare ska tillse att det i verksamheten finns en ansvarig användare som är anmäld till Transportstyrelsen.

1.9 Ansvarig användare ska omedelbart fråntas sin behörighet när anställning avslutas eller när denne av andra skäl inte längre behöver ha åtkomst till vägtrafikregistret. Ett meddelande om detta ska skickas till Transportstyrelsen.

1.10 Förändras verksamheten på ett sätt som kan påverka rätten till direktåtkomst ska Transportstyrelsen meddelas skriftligt.

1.11 Om berättigad nyttjare inte uppfyller villkoren kan tillståndet till direktåtkomst återkallas.

1.12 Transportstyrelsen förbehåller sig rätten att, vid var tid, ompröva tillståndshavarens behov av tillgång till vägtrafikregistret.

1.13 Berättigad nyttjare har rätt att säga upp tillgången till Direktåtkomst till Vägtrafikregistret. Berättigad användare ska i sådant fall meddela Transportstyrelsen skriftligen om detta samt om önskad tidpunkt för tjänstens upphörande.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!