För att förordnas som förarprövare vid Trafikverket ska sökanden

 1. ha lägst grundskoleutbildning och/eller yrkesutbildning samt teknisk påbyggnadsutbildning eller teoretiskt inriktad utbildning eller annan gymnasial utbildning enligt nivå 3 i rådets beslut 85/368/EEG av den 16 juli 1985 om jämförbarhet av yrkesutbildningsmeriter mellan medlemsstaterna inom EG,
 2. vara anställd vid Trafikverket med uppgift att förrätta förarprov,
 3. ha fyllt 23 år,
 4. med hänsyn till sina personliga förhållanden anses lämplig som förarprövare,
 5. ha ett giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES,
 6. ha körkort med behörighet B och ha haft denna behörighet under sammanlagt minst tre år,
 7. ha körkort med de övriga behörigheter som förarprövningen avser och ha haft dem under sammanlagt minst fem år eller ha körkort med de övriga behörigheter som förarprövningen avser och ha varit förordnad som förarprövare för behörigheten B under minst tre år,
 8. med godkänt resultat ha fullgjort grundutbildning för förarprövare eller ha haft förordnande som förarprövare och då fullgjort fortbildning, och
 9. inte samtidigt vara verksam inom förarutbildning som kräver tillstånd av Transportstyrelsen.

Bestämmelserna i första stycket 1,6,7 och 8 gäller inte vid förordnande som endast avser kunskapsprov.

Bestämmelserna i första stycket 1 och 3 gäller inte den som tidigare har innehaft ett förordnande som förarprövare vid Trafikverket eller Försvarsmakten, under förutsättning att sådant förordnande inte har återkallats.

Förordnande som endast avser kunskapsprov får meddelas den som har grundläggande kunskaper inom följande kunskapsområden:

 1. identitetskontroll
 2. förvaltningsrätt
 3. presentationsteknik, samt
 4. tillämpliga bestämmelser om trafik, körkort, yrkesförarkompetens, yrkesmässig trafik, taxiförarlegitimation och förarprov.

Ett förordnande att förrätta förarprov kan endast meddelas från och med dagen för beslut, det vill säga inte bakåt i tiden.

Till ansökan ska bifogas

 1. betyg eller intyg som styrker utbildningsnivå enligt punkten 1 ovan, om ansökan omfattar förordnande att förrätta körprov,
 2. intyg som styrker anställning vid Trafikverket, och
 3. intyg
  a) om genomförd grundutbildning för förarprövare, om ansökan omfattar körprov,
  b) som styrker kompetens enligt kunskapsområdena ovan, om ansökan endast omfattar kunskapsprov, eller
  c) om genomförd fortbildning för förarprövare, om ansökan omfattar nya behörigheter att som förarprövare förrätta körprov.