Tillsyn och vissa tillstånd

De leverantörer av flygtrafiktjänst eller utbildningsorganisationer för flygtrafikledningstjänst som Transportstyrelsen utövar tillsyn över ska betala avgift för tillsynen även när tillståndet inte har utfärdats av Transportstyrelsen.

Årsavgifter för tillsyn av leverantörer av flygtrafikledningstjänst (ATS), flygbriefingtjänst (AIS), flygvädertjänst (MET), kommunikations-, navigations- och övervakningstjänst (CNS), organisationer för luftrums­planering (ASM), flödesplanering (ATFM), flygräddningstjänst (SAR), organisationer som utför flygmätning och organisationer som utför luftrums-/procedurkonstruktion tas ut utifrån de förutsättningar och med de belopp som framgår av följande tabeller.

Avgifter för enheter som utövar inflygningskontrolltjänst bestäms av den dimensionerande ATS-enhetens rörelser.

Organisationer som innehar tillstånd för flygvädertjänst (MET) i samma
certifikat som flygtrafikledningstjänst (ATS) behöver inte betala någon
ytterligare avgift för flygvädertjänst (MET) när en tillsyn av sådan
organisation sker i samband med tillsyn av den aktuella ATS-enheten.

Enheter som utövar flygtrafikledningstjänst
(ATS) exklusive ACC
Årsavgift (kr)
Avgift för ATC-enhet per torn (1-4 torn) om antalet rörelser per år uppgår till högst 50 000 95 000
Avgift för ATC-enhet per torn (1-4 torn) om antalet rörelser per år överstiger 50 000 216 000
Tilläggsavgift i kr för ATC-enhet per torn (fler än 4 torn) 64 000
Avgift per AFIS-enhet och verksamhetsort 57 000
Enheter som utövar flygtrafikledningstjänst (ATS) ACC Årsavgift (kr)
Avgift per ACC-enhet och verksamhetsort 245 000
Enheter som utövar Flödesplanering (ATFM) Årsavgift (kr)
Avgift per organisation 60 000
Enheter som utövar luftrumsplanering (ASM) Årsavgift (kr)
Avgift per organisation 73 600
Enheter som utövar kommunikations-, navigations- och övervakningstjänst (CNS) Årsavgift (kr) 
CNS – eget tillstånd 1–4 anl. per verksamhetsort 52 000
CNS – eget tillstånd 5– anl. per verksamhetsort 28 000
CNS – kombinerat tillstånd per verksamhetsort 22 000
Enheter som utövar flygvädertjänst (MET) Årsavgift (kr) 
Avgift per MET-enhet och verksamhetsort 106 000
Enheter som utövar flygbriefingtjänst (AIS) Årsavgift (kr) 
Avgift per AIS-enhet och verksamhetsort 117 000
Enheter som utövar flyg- och sjöräddningstjänst (SAR) Årsavgift (kr) 
Avgift SAR 104 000
Utbildningsorganisation för flygtrafikledningstjänst Årsavgift (kr) 
Utbildningsorganisation som tillhandahåller inledande utbildning enligt förordning (EU) nr 2015/340 97 000
Utbildningsorganisation som tillhandahåller inledande utbildning enligt förordning (EU) nr 2015/340, tillägg per enhet utöver huvudort 20 000
Utbildningsorganisation som tillhandahåller inledande utbildning för AFIS, per enhet 22 000
Utbildningsorganisation som tillhandahåller lokal utbildning enligt förordning (EU) nr 2015/340 40 000
Utbildningsorganisation som tillhandahåller lokal utbildning enligt förordning (EU) nr 2015/340, tillägg per enhet utöver huvudort 5 000
Organisation som utför flygmätning Årsavgift (kr)
Organisation som utför flygmätning 63 000
Tjänst för U-space Årsavgift (kr)
Leverantör av gemensamma informationstjänster (CISP) 175 000
Leverantör av U-space tjänster (USSP) 200 000
Leverantör av procedurutformning Årsavgift (kr)
Grundavgift 100 000
Tillkommande avgifter per behörighet Årsavgift (kr
Utformning flygprocedurer inklusive ground validation 30 000
Flygvalidering inklusive pre-flight validation 30 000
Utformning av luftrum 30 000

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!