Bullerdämpande åtgärder

ICAO har tagit fram en metod innehållande olika möjligheter för att dämpa flygbuller kallad "Balanced Approach".

Balanced Approach (den väl avvägda strategin)innehåller fyra olika typer av åtgärder för att minska flygbullret och dess effekter:

Buller vid källan

Exempel: Nya strängare bullerstandarder för framtida flygplan och högre bulleravgifter för mer bullrande flygplanstyper.

Restriktioner

Exempel: Många flygplatser har bullervillkor nattetid gällande exempelvis vissa flygplanstyper, motorprovkörning, bananvändning etc.

År 2002 förbjöds civila så kallade kapitel 2-flygplan (mer bullrande flygplan) som vägde över 34 ton inom EU. Det innebar att flygplanstyper som DC9 och F28 försvann. EU har tagit fram en ny förordning (nr 598/2014) av den 16 april 2014 om regler och förfaranden för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i unionen inom en väl avvägd strategi och om upphävande av direktiv 2002/30/EG. I denna förordning beskrivs när möjligheter att införa restriktioner för de idag mest bullrande flygplanstyperna finns och hur dessa då kan införas.

Transportstyrelsen är behörig myndighet för förordning 598/2014.

Operativa åtgärder

Exempel: Starter med anpassade höjder och gaspådrag för att minimera bullret för de kringboende, landningar med kontinuerligt sjunk, sneda/kurvade inflygningar, högre anflygningshöjder, brantare inflygning, anpassad ban- och flygvägsanvändning.

Markanvändning

Exempel: Fysisk planering baserad på prognostiserade bullerkurvor, bullerisolering av kringliggande bostäder, avskärmning av buller.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!