Wet Lease innebär att ett flygföretag hyr in eller ut ett luftfartyg med besättning. Till skillnad från Dry Lease opereras luftfartyget inom ramen för det uthyrande flygföretagets drifttillstånd (AOC) och står flygsäkerhetsmässigt under tillsyn av detta flygföretags flygsäkerhetsmyndighet. Wet Lease i flera led godtas inte utan särskilt tillstånd.