Vad kostar det?

AOC

Själva handläggningen av en ansökan om ett svenskt AOC debiteras per nedlagd tid, dvs. bok och räkning; en ungefärlig kostnad uppskattas till 200.000 - 300.000 SEK beroende på komplexitet och också mycket beroende dels på hur komplett ansökan är och hur väl manualer och dokumentation är framtagna. Om det är luftfartyg som ska importeras och ska in på svenskt register, tillkommer en avgift för detta.

Efter tillträde debiteras en årsavgift som är avhängig av hur tunga luftfartygen är.

Till exempel: AOC där tyngsta luftfartyg uppgår till 30 ton MTOM:

AOC årsavgift: 488 700 SEK
CAMO årsavgift: 206 100 SEK
Operativ licens årsavgift 37 000 SEK (högst 3 luftfartyg i tillståndet)

Specialiserad flygverksamhet

Handläggningen av SPO-deklarationen sker per bok och räkning och årsavgiften beror på antal luftfartyg och om det är verksamhet enligt VFR eller IFR.

Kommersiell flygning med varmluftsballong

Handläggning av ansökan om kommersiellt tillstånd för flygning med varmluftsballong sker per bok och räkning och årsavgiften beror på antal ballonger i verksamheten.

Vad ingår i årsavgiften?

Årsavgifterna inkluderar all tillsynsverksamhet av ett företag; vid ändring av tillstånd sker debitering per nedlagd tid.

I ett flygbolag genomförs med jämna intervall kontroller av att verksamheten drivs i enlighet med gällande förordningar och föreskrifter. Dessa kontroller innefattar intervjuer med ledningspersonal och anställda, granskning av dokumentation, stickprovskontroller inom verksamhetens olika avdelningar, granskning och revisioner av manualverken.

Mer utförlig information finns i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter.