Schweiz

Luftfartsavtalet mellan EU, dess medlemsländer och Schweiz trädde i kraft den 1 juni 2002. Avtalet ersätter de bilaterala avtalen mellan Schweiz och EU:s medlemsstater.

Existerande trafikrättigheter i de bilaterala avtalen som inte omfattas av det multilaterala avtalet får dock även fortsättningsvis utövas, förutsatt att ingen diskriminering sker på grund av nationalitet och att konkurrensen inte snedvrids.

Trafikrättigheter

Lufttrafikföretag från EU och Schweiz får flyga direkt mellan valfria punkter inom EU och Schweiz.

I avtalet anges att parterna inom fem år efter ikraftträdandet ska förhandla om möjligheten att utöka tillämpningsområdet så att trafikrättigheterna även innefattar rätt för trafik mellan punkter i Schweiz och mellan punkter inom EU. Någon sådan överenskommelse finns dock inte ännu.

Kapacitetsregler mm.

Inga begränsningar avseende kapacitet finns i avtalet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!