Information om nya eller ändrade regler

26 ändringar publicerade

Ändringar i avgiftsföreskrifterna TSFS 2016:105

Ändringar i avgiftsföreskrifterna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2019:52, som träder i kraft den 1 juli 2019.

Publicerades 2019-06-17

TSFS 2013:22 upphävs

Transportsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:22) om registrerade flygskolor för flygplan och helikopter ska upphöra att gälla den 24 april 2019.

Publicerades 2019-04-25

Föreskrifter om radiotelefoni och fraseologi samt föreskrifter och allmänna råd om flygtrafikledningstjänst (ATS)

De nya författningarna träder i kraft den 1 juni 2019.

Publicerades 2019-04-05

Nya nationella regler för flygplatser, serie AGA

Den 1 maj 2019 träder följande föreskrifter och allmänna råd i kraft:

Publicerades 2019-03-29

Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta

Eurocontrol har beslutat om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och om den dröjsmålsränta som ska gälla från och med den 1 januari 2019.

Publicerades 2018-12-21

Nya föreskrifter om användning och utformning av luftrum och flygprocedurer

Den nya författningen träder i kraft den 1 februari 2019 och upphäver Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:1) om användning och utformning av luftrum och flygprocedurer.

Publicerades 2018-12-12

Ändrade avgifter från årsskiftet, TSFS 2018:88.

Från den 1 januari 2019 gäller nya avgifter för Transportstyrelsens verksamhet.

Publicerades 2018-10-29

EU har reviderat grundförordning för flygsäkerhet

Den 11 september träder den reviderade grundförordningen inom EU ikraft. Förordningen med gemensamma regler inom den civila luftfarten och etableringen av EU:s flygsäkerhetsbyrå (EASA) beslutades av rådet och Europaparlamentet den 22 augusti. 

Publicerades 2018-09-11

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:113) om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll (GAS)

Den nu gällande avgiftsnivån på 43,00 kr per avresande passagerare kommer att sänkas till 41,00 kr från och med den 1 september 2018.

Publicerades 2018-07-01

Nya avgifter för drönare

Från 1 juni 2018 gäller nya avgifter för obemannade luftfartyg, även kallade drönare.

Publicerades 2018-05-15

Till toppen