Information om nya eller ändrade regler

18 ändringar publicerade

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om positioneringsflygning och vissa flygningar av konstruktions- eller tillverkningsorganisationer

Den 1 oktober 2019 upphör ett antal föreskrifter att gälla, bl.a. Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2007:58) om privatflygning med flygplan. Föreskrifterna har t.ex. reglerat vissa positioneringsflygningar, men har hänvisat till ett numera föråldrat regelverk.

Publicerades 2019-09-30

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygvädertjänst (MET)

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter (TSFS 2019:95) om flygvädertjänst, som träder i kraft den 2 januari 2020 och ersätter TSFS 2017:86.

Publicerades 2019-09-20

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart

Den 1 oktober 2019 upphör Luftfartsstyrelsens föreskrifter (2007:26) om flygburet kollisionsvarningssystem och transponder att gälla. Detta innebär att kraven på transponder i vissa luftrumsvolymer kommer att upphävas om de inte tas om hand i någon annan föreskrift. Med anledning av detta förs dessa krav in i Transportstyrelsens föreskrifter (2014:71) om trafikregler för luftfart. Eftersom kraven redan finns i LFS 2007:26 innebär flytten av de aktuella paragraferna ingen ändring i sak. Remissförfarande har därför inte varit nödvändigt.

Publicerades 2019-09-13

Nya föreskrifter efter översyn av nationella operativa regler i TSFS för flygplan och helikopter som berörs av Del-NCC, Del-NCO och Del-SPO i kommissionens förord-ning (EU) nr 965/2012

Översynen av nationella regler som berörs av Del-NCC, Del-NCO och Del-SPO har resulterat i följande författningar.

Publicerades 2019-08-27

Ändringar i avgiftsföreskrifterna TSFS 2016:105

Ändringar i avgiftsföreskrifterna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2019:52, som träder i kraft den 1 juli 2019.

Publicerades 2019-06-17

TSFS 2013:22 upphävs

Transportsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:22) om registrerade flygskolor för flygplan och helikopter ska upphöra att gälla den 24 april 2019.

Publicerades 2019-04-25

Föreskrifter om radiotelefoni och fraseologi samt föreskrifter och allmänna råd om flygtrafikledningstjänst (ATS)

De nya författningarna träder i kraft den 1 juni 2019.

Publicerades 2019-04-05

Nya nationella regler för flygplatser, serie AGA

Den 1 maj 2019 träder följande föreskrifter och allmänna råd i kraft:

Publicerades 2019-03-29

Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta

Eurocontrol har beslutat om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och om den dröjsmålsränta som ska gälla från och med den 1 januari 2019.

Publicerades 2018-12-21

Nya föreskrifter om användning och utformning av luftrum och flygprocedurer

Den nya författningen träder i kraft den 1 februari 2019 och upphäver Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:1) om användning och utformning av luftrum och flygprocedurer.

Publicerades 2018-12-12

Till toppen