Information om nya eller ändrade regler

25 ändringar publicerade

Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta

Eurocontrol har beslutat om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och om den dröjsmålsränta som ska gälla från och med den 1 januari 2020.

Publicerades 2019-12-16

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om särskilda krav för leverantörer av flygledningstjänstoch flygtrafiktjänster

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om särskilda krav för leverantörer av flygledningstjänst och flygtrafiktjänster, TSFS 2019:136 som träder i kraft den 2 januari 2020.

Publicerades 2019-12-12

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:126) om flygtrafikledningstjänst (ATS), som träder i kraft den 2 januari 2020 och ersätter TSFS 2016:34.

Publicerades 2019-12-05

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningarna TSFS 2019:125 och TSFS 2019:141, som träder i kraft den 1 januari 2020.

Publicerades 2019-12-04

Nya föreskrifter om utbildning och kompetens vid utövande av flygtrafikledningstjänst (ATS) inom Försvarsmaktens rörliga krigsförband

Transportstyrelsen har publicerat en ny författning om utbildning och kompetens vid utövande av flygtrafikledningstjänst (ATS) inom Försvarsmaktens rörliga krigsförband, TSFS 2019:117, som träder i kraft den 1 februari 2020.

Publicerades 2019-11-22

Nya föreskrifter om lämnande av statistiska uppgifter om användning av luftfartyg

Transportstyrelsen har publicerat en ny författning om lämnande av statistiska uppgifter om användning av luftfartyg, TSFS 2019:115, som träder i kraft den 1 januari 2020.

Publicerades 2019-11-20

Nya föreskrifter om säkerhetsskydd

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter (TSFS 2019:108) om säkerhetsskydd, som träder i kraft den 1 januari 2020.

Publicerades 2019-11-07

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om positioneringsflygning och vissa flygningar av konstruktions- eller tillverkningsorganisationer

Den 1 oktober 2019 upphör ett antal föreskrifter att gälla, bl.a. Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2007:58) om privatflygning med flygplan. Föreskrifterna har t.ex. reglerat vissa positioneringsflygningar, men har hänvisat till ett numera föråldrat regelverk.

Publicerades 2019-09-30

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygvädertjänst (MET)

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter (TSFS 2019:95) om flygvädertjänst, som träder i kraft den 2 januari 2020 och ersätter TSFS 2017:86.

Publicerades 2019-09-20

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart

Den 1 oktober 2019 upphör Luftfartsstyrelsens föreskrifter (2007:26) om flygburet kollisionsvarningssystem och transponder att gälla. Detta innebär att kraven på transponder i vissa luftrumsvolymer kommer att upphävas om de inte tas om hand i någon annan föreskrift. Med anledning av detta förs dessa krav in i Transportstyrelsens föreskrifter (2014:71) om trafikregler för luftfart. Eftersom kraven redan finns i LFS 2007:26 innebär flytten av de aktuella paragraferna ingen ändring i sak. Remissförfarande har därför inte varit nödvändigt.

Publicerades 2019-09-13

Till toppen