Återkallat körkort

Om du gör dig skyldig till vissa brott eller det finns annan grund (exempelvis sjukdom) kan Transportstyrelsen återkalla ditt körkort. Du kan också få ditt körkortstillstånd, traktorkort och förarbevis återkallat. 

Så får vi information 

Polisen kan omhänderta ditt körkort direkt på plats vid trafikbrott. Även Kustbevakningen, Tullverket och åklagare får ta sådana beslut. 

I våra utredningar får vi också information om domar, strafförelägganden och ordningsförelägganden eller om du till exempel blivit omhändertagen enligt lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB). Även straffrättsliga avgöranden som meddelats utomlands kan innebära ett ingripande mot ditt körkort.  

Information om sjukdom, skada eller liknande får vi genom till exempel en dom eller ett läkarintyg/hälsodeklaration som du har skickat in. Alla läkare har också en skyldighet att anmäla till Transportstyrelsen om en person är medicinskt olämplig att ha körkort. 

Så utreder vi ditt ärende 

I utredningen av ditt ärende kan vi hämta information från till exempel Polisen och Kriminalvården om det har betydelse för ärendet. Vi kan också vända oss till socialnämnden på din hemort eller någon annan myndighet för att få information i ditt körkortsärende. 

Genom ett så kallat föreläggande kan vi begära att du ska skicka in ett läkarintyg till oss som visar att du uppfyller de medicinska kraven. 

Nio återkallelsepunkter 

Det finns nio punkter som ditt körkort kan återkallas på. Om ditt körkort återkallas enligt punkterna 1-6 beslutar vi om en så kallad spärrtid. 

Spärrtiden är den tid då ditt körkort är återkallat och Transportstyrelsen inte får tillverka ett nytt körkort. När vi beslutar om spärrtid gör vi alltid en helhetsbedömning i det enskilda ärendet. Vi utgår från praxis som innebär att vi också väger in både omständigheterna kring brottet och vissa personliga förhållanden som exempelvis behov av körkort i arbete. Vad som också kan komma att påverka vårt beslut om spärrtid är om du tidigare har ett körkortsingripande. 

Observera att flera återkallelsepunkter kan vara aktuella samtidigt. 

Ditt körkort kan även återkallas tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande i återkallelsefrågan. Körkortet ska återkallas tills vidare, exempelvis  i väntan på dom, om det finns sannolika skäl (högre grad av misstanke) att ditt körkort kommer att återkallas slutligt när det är straffrättsligt avgjort om du gjort dig skyldig till brott. 

I vissa fall kan vi besluta att du får en varning i stället för att vi återkallar ditt körkort. 

1. Rattfylleri 

Om du är misstänkt för eller har gjort dig skyldig till trafiknykterhetsbrott ska körkortet återkallas. 

Vid drograttfylleri är spärrtiden normalt 12 månader. 

Vid rattfylleribrott på grund av alkohol kan man i vissa fall få köra med alkolås, i stället för att ha körkortet återkallat. Då är spärrtiden minst 12 månader vid rattfylleri och minst 24 månader vid grovt eller upprepat rattfylleri. Varning i stället för återkallelse förekommer bara vid alkoholkoncentration under 0,15 mg/l i utandningsluften. 

2. Smitning 

Om du har smitit från en trafikolycka som du har varit inblandad i ska körkortet återkallas. Det gäller även om du inte har haft någon skuld i trafikolyckan. 

Det är vanligt att körkortet återkallas med spärrtid på 2 till 6 månader, beroende av hur allvarligt smitningsbrottet är.  

3. Upprepade trafikbrott 

Om du har gjort dig skyldig till upprepade trafikbrott inom en tvåårsperiod, till exempel mindre allvarliga fortkörningar eller att du inte använt bilbälte ska körkortet återkallas. 

Körkortet återkallas normalt med en spärrtid på 2 månader men även varning kan förekomma om det inte finns ett tidigare beslut om varning eller återkallelse.  

4. Brott mot bestämmelse som är viktig för trafiksäkerheten
(fortkörning, rött ljus, vårdslöshet, olovlig körning m.m.)
 

Körkortet ska återkallas om du har gjort dig skyldig till exempelvis: 

  • fortkörning 

  • körning mot rött ljus 

  • omkörning vid övergångsställe 

  • vårdslöshet i trafik 

  • olovlig körning 

  • inte anpassat avståndet till fordonet framför. 

De vanligaste återkallelsefallen är när någon kört mellan 31 och 40 km/tim för fort. Då är spärrtiden normalt två månader. Vid hastighetsbegränsning till 30 km/tim eller lägre är spärrtiden normalt två månader när någon kört mellan 21 och 30 km/tim för fort. Vid allvarligare fortkörningar beslutas en längre spärrtid. 

Andra exempel på spärrtid är att den normalt är 2 månader även vid körning mot rött ljus, men 4 månader är vanligt vid vårdslöshet i trafik. 

5. Opålitlighet i nykterhetshänseende 

Om polisen omhändertagit dig för berusning vid ett antal tillfällen eller det finns andra uppgifter om bruk av narkotika och/eller alkohol eller andra berusningsmedel, kan vi återkalla ditt körkort om vi bedömer att du är opålitlig i nykterhetshänseende. 

Det är vanligt att spärrtiden tar slut ungefär 1 år efter den senaste nykterhetsanmärkningen.  

6. Annat allvarligt brott 

Om du gjort dig skyldig till ett allvarligt brott som inte behöver vara ett trafikbrott eller ha samband med bilkörning, till exempel grov misshandel, grovt narkotikabrott eller tillåtande av olovlig körning, kan det också vara grund för att körkortet återkallas. 

Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år och bestäms efter en individuell bedömning. Någon tydlig praxis finns inte, men det är vanligt med spärrtid på 12 månader 

7. Sjukdom, skada eller liknande 

Om man har en sjukdom, skada eller liknande som gör att man inte uppfyller de medicinska krav som ställs för att få ha körkort, körkortstillstånd och traktorkort så ska återkallelse beslutas, men utan bestämd spärrtid. 

8. Inte skickat in läkarintyg 

Om du inte har skickat in läkarintyg efter att Transportstyrelsen krävt det av dig ska körkortet återkallas, men utan bestämd spärrtid. 

9. Körkort utfärdat på felaktiga grunder 

Ett körkort ska återkallas om det är utfärdat på felaktiga grunder. Det kan exempelvis gälla om körkortet blivit utfärdat efter fusk vid förarprov eller på grund av att du lämnat falska uppgifter vid din ansökan. 

Körkortet återkallas men utan bestämd spärrtid. 

Nytt körkort efter återkallelse 

Vad som krävs för att du ska få ett nytt körkort efter återkallelse, beror bland annat på orsaken till varför ditt körkort är återkallat och hur lång återkallelsetid (spärrtid) du fått. 

Information om vad som gäller i just ditt fall finns med som information till beslutet om återkallelse. 

Utländskt körkort 

Ditt utländska körkort kan omhändertas och Transportstyrelsen kan förklara ditt körkort ogiltigt i Sverige under en viss tid av samma anledningar som när ett svenskt körkort återkallas. 

Det utländska körkortet kan i vissa fall bytas ut mot ett svenskt trots att du inte har ansökt om det. Sedan kan det svenska körkortet återkallas.  

Varning i stället för återkallelse

I vissa fall kan vi besluta att du för en varning i stället för att körkortet återkallas.

Läs mer om varning istället för återkallelse.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.