Fordon och mobila maskiner

Transportstyrelsen tar ut avgifter för olika typer av prövningar, till exempel för att pröva undantag från fordonsregler och utfärda typgodkännande.

Produkt/tjänst Avgift
Prövning av ansökan att utses som teknisk tjänst samt avgifter motsvarande Transportstyrelsens konsultkostnader 3 400 kr samt Löpande timtaxa:
1 700 kr
Den som är utsedd att vara teknisk tjänst betalar en årsavgift för handläggning som föranleds av tillståndet 10 500 kr/år 
Undantag enligt flexibelt system om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna motorer 2 600 kr
Undantag från krav att tillhandahålla förnybara drivmedel  5 600 kr
Tillstånd att bedriva försök med automatiserade fordon Löpande timtaxa:
1 700 kr
Tillstånd att bedriva försök med längre och tyngre fordonståg Löpande timtaxa:
1 700 kr
Tillstånd att bedriva försöksverksamhet med vissa godstransporter (lastbil med alternativa bränslen) 5 000 kr

Om samma ansökan avser både krav på fordon och krav på motorfordons avgasrening ska dock bara en avgift tas ut.

Produkt/tjänst  Avgift
Undantag från krav i fordonsförordningen
(2009:211) eller föreskrifter meddelade med stöd av den
3 000 kr
Undantag från krav på motorfordons avgasrening i avgasreningslagen (2011:318), avgasreningsförordningen (2011:345) och föreskrifter meddelade med stöd av den förordningen 3 000 kr
Prövning av ansökan om undantag från krav i förordningen (2009:211) som behövs för testning, utveckling och utvärdering inför ett typgodkännande och avgasreningslagen (2011:318), avgasreningsförordningen (2011:345) inför ett typgodkännande av motorfordons avgasrening. Löpande timtaxa:
1 700 kr

Typgodkännande

Transportstyrelsen tar ut avgifter från tillverkare av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet.

Typ av avgift Avgift
Inledande bedömning av tillverkare samt avgifter motsvarande Transportstyrelsens konsultkostnader Löpande timtaxa:
1 700 kr
Prövning av ansökan om typgodkännande eller ändring av typgodkännande av fordon samt avgifter motsvarande Transportstyrelsens konsultkostnader grundavgift 3 400 kr samt Löpande timtaxa:
1 700 kr
Prövning av ansökan om typgodkännande eller ändring av typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhet samt avgifter motsvarande Transportstyrelsens konsultkostnader grundavgift 3 400 kr samt Löpande timtaxa:
1 700 kr
Annan ärendehandläggning som rör typgodkännande av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet samt avgifter motsvarande Transportstyrelsens konsultkostnader Löpande timtaxa:
1 700 kr
Prövning av ansökan om enskilt EU-fordonsgodkännande Löpande timtaxa:
1 700 kr

Godkännande

Typ av avgift Avgift
Godkännande av alkolås 14 400 kr
Ytterligare godkännande hos samma leverantör 3 200 kr

Vid förrättning som utförs utanför Sverige ska avgift, utöver ordinarie avgifter, tas ut för restid och faktiska resekostnader för varje tjänsteman och resa. Avgift för restid tas ut med en löpande avgift på 1 700 kronor per timme för högst åtta timmar per tjänsteman och väg. Avgift för faktiska resekostnader tas ut för transport, boende, traktamente och övriga kostnader som föranleds av förrättningen.
Vid avgiftspliktig verksamhet som utförs i Sverige ingår restid och resekostnader i den ordinarie avgiften. Detta gäller om inget annat anges.

Utöver den löpande avgiften kan vissa utpekade godkännanden också betala en avgift som motsvarar Transportstyrelsens konsultkostnader i samband med typgodkännande.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!