Proaktiv GA tillsyn, PGAT

Transportstyrelsen fokuserar på proaktiv tillsyn för allmänflyget (GA) i form av PGAT, Proaktiv GA tillsyn. Att flyga är en erfarenhets- och kunskapsbaserad verksamhet där omdöme och färdighet spelar stor roll för utgången. Den mänskliga faktorn svarar för de flesta tillbud och haverier. Dessbättre kan du till stor del själv påverka positivt genom att ta del av fortbildning, goda råd och nyttiga erfarenheter samt hålla dig till flygsäkerhetsreglerna. På så sätt bäddar du för ett säkert flygande.

Transportstyrelsen fokuserar på PGAT dels på grund av antalet olyckor inom privatflygområdet och dels genom att EASA föreskriver i förordning (EU) nr 965/2012 (ARO.GEN.300(a)(3)) att tillsyn även ska bedrivas inom NCO-området. Detta kommer inte att innebära några extra kostnader för dig som privatflyger.

H50P

Arbetssättet ansluter till det flygsäkerhetsarbete som bedrevs genom H50P 2000–2008. Under det arbetet minskade olycksfrekvensen påtagligt. Många minns nog H50P och deltog i de olika aktiviteter som genomfördes. Drygt 30 kompendier med flygsäkerhetsinformation och råd producerades. Dessa finns tillgängliga på nätet i uppdaterad form på KSAK:s webbplats.


PGAT verkar i huvudsak genom information och i samverkan med olika allmänflygorganisationer, bland annat genom AFSR (Allmänflygsäkerhetsrådet).

Transportstyrelsens säkerhetsmål lyder: En kontinuerlig minskning av haverier, omkomna och allvarligt skadade. Mäts som ett glidande frekvensbaserat 6-årsmedelvärde.

Händelserapporter och "no blame culture"

Varje år får Transportstyrelsen in flera hundra händelserapporter rörande NCO-aktiviteter, men ganska få är inskickade av piloter eller ägare. Förutom att det finns ett regelkrav att befälhavare ska rapportera avvikelser och tillbud (undantaget befälhavare på motordrivna bilaga 1-luftfartyg med max 400 kg MTOM), så är det nyttan av att det sker som motiverar rapportering. Genom att göra en analys av en händelse/avvikelse kan du komma fram till grundorsaken och hur du undviker att göra samma misstag. Därigenom förbättras hela tiden flygandet, den egna förmågan och ytterst flygsäkerheten. När du rapporterar till Transportstyrelsen bidrar du till att öka flygsäkerheten för alla.

Transportstyrelsen tillämpar en "no blame culture" och sekretesskraven är höga runt rapporterna.

Läs mer om rapportering på vår webbsida: Luftfartshändelser.

När ska händelserapport skrivas?

Förordning (EU) nr 376/2014 beskriver att händelserapport ska skrivas och av vem. Förordning (EU) nr 2015/2018 förklarar vilka händelser som är obligatoriska att rapportera. För bilaga 1-luftfartyg gäller TSFS 2017:75.

På vår sida Rapportera luftfartshändelse kan du skriva in din händelserapport: Rapportera luftfartshändelse.

Flygsäkerhetshöjande åtgärder

Transportstyrelsen har avsatt medel under 2021 för flygsäkerhetshöjande åtgärder. Medlen kan sökas/upphandlas av allmänflygorganisationer.

Följande organisationer har ansökningar som är under upphandling hösten 2021:

  • KSAK motorflygförbund
  • Svenska Segelflygförbundet
  • Svenska Sjöflygförbundet
  • Svenska Fallskärmsförbundet.

Aktiviteterna kommer efterhand att presenteras både på Transportstyrelsens webbplats och på respektive organisations webbplats.

Aktuella råd i några H50P-kompendier

• En bra start kräver planering (grundläggande inför en flygning)
• Flygning i kontrollerad luft kräver planering (planering/radiohantering)
• Flygning vid okontrollerad flygplats (ibland öppen, ibland stängd)
• FMF (hur man hanterar radiokontakt med ANS med mera)

(för samtliga kompendier, se KSAK:s webbplats)

Enkät om säkerhetskultur inom allmänflyget

Transportstyrelsen planerar att skicka ut en enkät till medlemmar i flygklubbar och förbund inom allmänflyget med frågor om hur man upplever säkerhetskulturen inom sin klubb eller sitt förbund. Om du får en sådan enkät, är vi tacksamma om du vill besvara den. Det hjälper både oss och branschen i stort att främja en god säkerhetskultur och hög flygsäkerhet inom allmänflyget.

Kontakt

Vid frågor kontakta GA.OPS@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!