Beräkning och mätning av flygbuller

Flygbuller kan beskrivas både med hjälp av beräkningar och mätningar.

Metoderna kompletterar varandra och valet av metod beror på syftet med den bullerbeskrivning man avser göra. Beräkningar av flygbuller är bra för att beskriva ett helt års bullerexponering över ett större område, medan stickprovsmätningar är bra för att beskriva bullersituationen i en punkt just vid det aktuella mättillfället.

I Sverige är det vanligt att beräkna buller och sedan följa upp med stickprovsmätningar.

Beräkningar har högre reproducerbarhet medan mätningar vanligen ger stora spridningar i resultatet. Flygbullerberäkningar utförs ofta för att användas som underlag för miljöprövningar av flygplatser samt bebyggelseplanering kring flygplatser. Det skulle vara olämpligt att använda mätningar i dessa syften på grund av den stora spridningen i resultat som då erhålls. En stor fördel med beräkningar (utförda med enhetlig tillämpning) är högre rättsäkerhet vid prövning.

Beräkning

2011 fastställdes det första svenska kvalitetssäkringsdokumentet för flygbullerberäkningar av Transportstyrelsen, Försvarsmakten och Naturvårdsverket. Det baserades på det internationellt vedertagna ECAC (European Civil Aviation Conference) Dokument 29.

Syftet med ett kvalitetsäkringsdokument är att skapa en enhetlig tillämpning av flygbullerberäkningar i Sverige och ger vägledning för sådana beräkningar. Gällande version av kvalitetsdokumentet baseras på den fjärde utgåvan av ECAC Dokument 29:

Kvalitetssäkringsdokumentet är i första hand avsett för beräkningar som underlag för miljöprövningar av flygplatser samt bebyggelseplanering kring flygplatser samt i löpande tillsynsverksamhet. Genom att etablera kvalitetssäkringsrutiner och fastställa beräkningsmetod minskar risken att beräkningarna blir beroende av enskilda tekniska överväganden. En stor fördel med enhetlig tillämpning är rättssäkerhet vid prövning. 

Mätningar

Mätningar av flygbuller ska göras enligt mätstandarder. Mer information kan erhållas från Svenska institutet för standarder, info@sis.se.

Mätning av LAmax

Det är viktigt att vara medveten om att då man mäter LAmax (den högsta ljudnivån som registrerats under en bullerhändelse) erhålls alltid en spridning i resultatet på grund av spridning utmed flygvägarna, varierande gaspådrag, meteorologiska förhållanden med mera. Beräkning av LAmax däremot, görs i en punkt från en bestämd flygplanstyp förutsatt att flygplanet följer angiven flygväg, vilket ger ett mer precist resultat.

Mätning av buller

Mätningar av buller kan vara lämpligt då man önskar mer bullerdata om en flygplanstyp som saknas i de internationellt vedertagna bullerdatabaserna (som används som indata vid beräkningar). Mätningar av utomhusnivå är däremot inte lämpliga för att avgöra om ett bostadshus är berättigat till bullerisolering eller ej, eftersom förhållandena vid det enskilda mättillfället vad gäller till exempel vindförhållanden då kan avgöra om bullerisolering behöver utföras eller ej.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!