Dry Lease

Följande rutiner gäller för handläggning av dry lease-ärenden inom Transportstyrelsen.

Dry Lease-in

Vid ansökan om inhyrning av ett utländskt luftfartyg utan besättning (Dry Lease-in) behöver Transportstyrelsen följande handlingar:

 • Ifylld ansökningsblankett för Dry Lease-in.
 • Kopia av leasingkontraktet mellan berörda företag.
 • Kopia av godkänd ARC.
Ägare till det luftfartyg som ska hyras ut måste göra en ansökan om detta hos luftfartsmyndigheten i det land där luftfartyget är registrerat. (State of registration.)

Dry Lease-out

Vid ansökan om uthyrning av ett svenskt luftfartyg utan besättning (Dry Lease-out) behöver Transportstyrelsen följande handlingar:

 • Ifylld ansökningsblankett för Dry Lease-out.
 • Kopia av leasingkontraktet mellan berörda företag.
 • Kopia på godkänd ARC.
 • Om det inte är ägaren till luftfartyget som ansöker, utan operatören eller innehavaren av luftfartyget, ska det finnas ett dokument som visar att en uthyrning godkännes även av ägaren till luftfartyget.

Observera att om luftfartyget ingår i ett drifttillstånd, så ska luftfartyget tas bort ur drifttillstånd innan ansökan kan beviljas.

Bakgrund

EU-kommissionen har antagit en förordning med en lista över flygföretag som belagts med verksamhetsförbud/begränsningar inom EU, den så kallade "svarta listan". Dry Lease-in får inte ske från operatör som finns på EU-kommissionens "svarta lista".

Möjligheten att reglera ansvarsförhållande för ett luftfartyg som finns på ett utländskt AOC finns i Chicagokonventionen artikel 83bis. Det finns även EU-bestämmelser som reglerar vem som har det operativa ansvaret respektive luftvärdighetsansvaret när ett luftfartyg opereras under ett annat lands AOC än registreringslandets.

Transportstyrelsen har ingått avtal, Sveriges 83 bis avtal,  med luftfartsmyndigheter i vissa andra länder. I dessa avtal finns ansvarsförhållandena vid en Dry Lease fastställda.

Ärenden gällande Dry Lease hos Transportstyrelsen

Skickas till:

Telefon 0771-503 503
Fax 08-754 42 10
e-post: luftfart@transportstyrelsen.se

Adress
Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 NORRKÖPING

Referens till gällande regelverk

 • ICAO, Chicagokonventionen artikel 83bis (Cir 295)
 • Förordning (EU) 2018/1139 (EASA-förordningen)
 • Förordning (EG) nr 1008/2008 artikel 13
 • Förordning (EU) 965/2012, bilaga II och III

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!