AMC1 ORO.GEN.200(a)(1) Management system, Complex operators - Organisation and accountabilities

(a) Safety manager
(1) The safety manager should act as the focal point and be responsible for the development, administration and maintenance of an effective safety management system.
(2) The functions of the safety manager should be to:
(i) facilitate hazard identification, risk analysis and management;
(ii) monitor the implementation of actions taken to mitigate risks, as listed in the safety action plan;
(iii) provide periodic reports on safety performance;
(iv) ensure maintenance of safety management documentation;
(v) ensure that there is safety management training available and that it meets acceptable standards;
(vi) provide advice on safety matters; and
(vii) ensure initiation and follow-up of internal occurrence/accident investigations.

Nominering:

Safety Manager är för närvarande beskriven i det operativa regelverket (EU) nr 965/2012 men kommer i sin funktion att beröra hela organisationen inom ett AOC.
Accountable manager nominerar en Safety manager, som uppfyller ovanstående krav, och anmäler nomineringen med Form 2 och Form 4 samt tänkt tillträdesdatum till Transportstyrelsen senast 20 dagar före tillträde. Till nomineringen ska biläggas en av AM sammanställd resumé och utvärdering över kandidatens kompetenser (AMC1 ARO.GEN.330 Changes - organisations, punkt (a)(2)). Önskvärt är att man efter management of change har utarbetat en introduktionsplan för kandidaten.

När nomineringen inkommer till Transportstyrelsen görs en första bedömning om underlaget som skickas in är komplett och att de formella meriterna för tänkt funktion är i enlighet med gällande regelkrav. Om den nominerade bedöms uppfylla regelkraven kallar Transportstyrelsen till en intervju där, om så bedöms lämpligt, även Accountable manager deltar. När brister framkommer under intervjun, skickas en rapport till Accountable manager som adresserar operatörens bristande förmåga att hantera förändringen.

Målsättning:


Safety manager ska agera fokalpunkt i organisationen och är ansvarig för utveckling, administration och underhåll av ett effektivt säkerhetsledningssystem och ska därför:

 • ha kunskap om luftfartssystemet
 • ha kunskap om och förståelse för Kommissionens och Rådets förordningar med tillhörande AMC, CS och  GM, samt övriga relevanta regler
 • besitta en administrativ förmåga
 • ha kompetens för utveckling och administration av ledningssystemet
 • ha direkt access till accountable manager 
 • facilitera identifiering av faror, riskanalyser och ledningssystem
 • övervaka implementering av vidtagna åtgärder för att mitigera risker som tagits upp i en Safety Action plan
 • presentera regelbundna rapporter om säkerhetsutvecklingen inom verksamheten
 • administrera säkerhetsrelaterad dokumentation
 • säkerställa att utbildningar inom ledningssystem finns tillgängliga och att dessa möter verksamhetens syften
 • ge råd i säkerhetsrelaterade frågor
 • facilitera den interna hanteringen av händelserapporter.