USA

Luftfartsavtalet mellan EU, dess medlemsländer och USA (steg 1) trädde i kraft den 30 mars 2008.

Luftfartsavtalet mellan EU, dess medlemsländer och USA (steg 1) trädde i kraft den 30 mars 2008. Huvudpunkterna i avtalet är för EG:s lufttrafikföretag

  • rätten att etablera flyglinjer till valfria punkter i USA från vilken flygplats som helst i gemenskapen
  • rätten att operera utan begränsningar när det gäller kapacitet, linjeföring eller flygplanstorlek
  • rätten till fri prissättning 

Nedanstående uppgifter är hämtade ur avtalet.

Designering

Ingen begränsning av antalet flygföretag som får designeras.

Trafikrättigheter

I fråga om Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters lufttrafikföretag (nedan kallade "gemenskapens lufttrafikföretag"): från punkter bortom medlemsstaterna via medlemsstaterna och mellanliggande punkter till en eller flera punkter i eller bortom Förenta staterna. För rena frakttjänster: mellan Förenta staterna och en eller flera punkter i eller utanför Förenta staterna och för kombinerade tjänster mellan punkter i Förenta staterna och en eller flera punkter i någon stat som är medlem i det gemensamma europeiska luftrummet (nedan kallat "ECAA") från och med dagen för detta avtals undertecknande. 

Varje lufttrafikföretag får

a) trafikera flyglinjer i endera eller båda riktningarna,

b) kombinera olika linjenummer inom ramen för en och samma verksamhet med luftfartyg,

c) trafikera bakom-, mellan- och bortomliggande punkter och punkter inom parternas territorium, oavsett kombination och ordningsföljd,

d) avstå från att landa på en eller flera punkter,

e) överföra trafik mellan dess luftfartyg på en eller flera punkter,

f) trafikera punkter bortom varje punkt inom dess territorium med eller utan byte av luftfartyg eller linjenummer, och erbjuda och annonsera om sådana tjänster till allmänheten såsom genomgående tjänster,

g) göra uppehåll på punkter inom eller utanför parternas territorium,

h) medföra passagerare eller gods i transit genom den andra partens territorium,

i) kombinera trafik med olika ursprung på ett och samma luftfartyg,

utan begränsningar i fråga om riktning eller geografiska begränsningar, och utan inskränkning av den trafikrätt som följer av detta avtal. 

Ingenting i detta avtal skall anses medföra rätt för EG-lufttrafikföretag att inom Förenta staternas territorium ta ombord passagerare, bagage, gods eller post mot ersättning med destination till en annan punkt inom Förenta staternas territorium. 

Kapacitetsregler mm.

Vardera parten skall tillåta varje lufttrafikföretag att på grundval av affärsmässiga överväganden bestämma turtäthet och kapacitet för de internationella lufttransporter det erbjuder.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!