Leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom ramen för NIS

Anmälan

Den som inom ramen för NIS-regleringen identifierat sig som en leverantör av en samhällsviktig tjänst, ska anmäla det till berörd tillsynsmyndighet. Det är den juridiska personen som levererar tjänsten som ska anmäla detta. Om tjänsten rör transportsektorn, så ska anmälan göras till Transport­styrelsen.

Anmälan ska skickas in skriftligen med rekommenderat brev till följande adress:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
Sektionen för säkerhetsskydd
601 73 Norrköping

Observera att det inte är tillåtet att skicka anmälan digitalt, exempelvis via e-post.

Blankett för anmälan om samhällsviktig tjänst enligt NIS-direktivet

Lagkrav

Anmälningsskyldigheten är ett lagkrav och beskrivs närmare i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om anmälan och identifier­ing av leverantörer av samhälls­viktiga tjänster (MSBFS 2018:7). MSBFS 2018:7 är grunden för identifieringen av leverantörer av samhällsviktiga tjänster i Sverige och underlättar arbetet med planering och genomförande av tillsyn samt incidentrapportering.

Registrering

När ni skickat in en anmälan till Transportstyrelsen, så kommer er organisa­tion att registreras som en leverantör av en samhällsviktig tjänst. Organisa­tionen kommer att registreras både hos Transportstyrelsen och hos MSB. Om ni identifierat er som leverantör av samhällsviktiga tjänster inom flera olika sektorer, behöver ni skicka in en anmälan till varje berörd tillsyns­myndighet. Uppgifter om er som leverantör kommer sedan att överföras till MSB.

Rapport till EU

MSB sammanställer vartannat år en rapport till EU, och i den ingår uppgift­er om antalet svenska leverantörer och en övergripande beskrivning av svenska samhällsviktiga tjänster.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!