MSB:s nya föreskrifter om identifiering och anmälan

2022-05-05

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har publicerat uppdaterade föreskrifter för identifiering och anmälan för NIS-leverantörer (MSBFS 2021:9 om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster) som trädde i kraft den 1 mars 2022.

Enligt 3 § NIS-förordningen får MSB meddela föreskrifter om vilka tjänster som är samhällsviktiga och dessa ska uppdateras minst vartannat år. Föreskrifterna innehåller bland annat nya definitioner och tydliggöranden av begrepp som berör flera sektorer. De nya föreskrifterna innehåller bland annat justerade gränsvärden för identifiering och förtydligande av begrepp.

Den viktigaste uppdateringen för transportsektorn är att man nu i delsektor sjöfart har tydliggjort att hamnanläggningar ska anmäla sig som NIS-leverantörer och inte enbart hamnar. Hamnanläggningsinnehavare där hamnanläggningen hanterar minst 2 500 000 ton gods per år, minst 200 000 passagerare per år över en femårsperiod eller en godsmängd överstigande 100 000 ton per år och som inkluderas i området för en hamn som ingår i TEN-T.

MSBFS 2021:9 föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster på MSB's webbplats.