Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för Transportstyrelsens verksamhet inom sjöfartsområdet.

Definitioner

De beteckningar som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som de som används i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll, lagen (2006:1209) om hamnskydd, förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:38) om lotsning.

Med fullständig delegation avses att fartyget använder en erkänd organisation för att utfärda samtliga de certifikat som omfattas av Transportstyrelsens gällande avtal med organisationen och som är aktuella för fartyget.

Med delvis delegerad tillsyn avses att fartyget använder sig av en erkänd organisation för tillsyn i den utsträckning som gällde enligt avtal den 31 december 2015.

CSR Continuing Synopsis Record
Förrättning tillståndsprövning, tillsyn, skeppsmätning och annan ärendehandläggning
M nautisk mil (1 852 meter)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!