Registerhållning

En registerhållningsavgift tas ut för registerhållning av varje luftfartyg som är registrerat i luftfartygsregistret den 1 januari det år som avgiften avser. Registerhållnings¬avgiften tas ut för samtliga svenskregistrerade luftfartyg oavsett om de är luftvärdiga eller inte. Avgiften skickas ut i början på året.

Den som är registrerad som ägare till eller innehavare av luftfartyget i luftfartygsregistret den 1 januari det år som avgiften avser är betalningsskyldig för registerhållningsavgiften.

För ett luftfartyg där en anteckning har gjorts i enlighet med 9 § förordning (1986:172) om luftfartygsregistret m.m. tas ingen registerhållningsavgift ut. Det tas inte heller ut någon registerhållningsavgift för luftfartyg av kulturhistoriskt värde som inte är statsluftfartyg.

Typ av avgift Årsavgift i kr/luftfartyg

Registerhållningsavgift för registerhållning av svenskregistrerade luftfartyg i luftfartygsregistret

750 kr

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!