Personbilsinköp 2009

MyndighetAntal inköpta eller leasade personbilarVarav antal miljöbilar *Varav antal fordon som kan undantas
pga särskilda skäl **
Antal som ej uppfyller kraven

Allmänna reklamationsnämnden

0 0 0 0

Arbetsdomstolen

0 0 0 0

Arbetsförmedlingen

3 3 0 0

Arbetsgivarverket

1 1 0 0

Arkitekturmuseet

0 0 0 0

Banverket

50 41 0 8

Blekinge tekniska högskola

1 1 0 0

Bokföringsnämnden

0 0 0 0

Bolagsverket

1 1 0 0

Brottsförebyggande rådet

0 0 0 0

Brottsoffermyndigheten

0 0 0 0

Centrala studiestödsnämnden

0 0 0 0

Datainspektionen

0 0 0 0

Diskrimineringsombudsmannen

1 1 0 0

Domstolsverket (ej de allmänna domstolarna, förvaltningsdomstolarna, Rättshjälpsmyndigheten och Hyres- och arrendenämnderna)

3 3 0 0

Dramatiska institutet

0 0 0 0

Ekobrottsmyndigheten

4 4 0 0

Ekonomistyrningsverket

0 0 0 0

Exportkreditnämnden

0 0 0 0

Finansinspektionen

0 0 0 0

Finanspolitiska rådet

0 0 0 0

Fiskeriverket

0 0 0 0

Folke
Bernadotteakademin

0 0 0 0

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

0 0 0 0

Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS)

0 0 0 0

Fortifikationsverket

20 14 6 0

Försvarets materielverk

4 2 0 2

Försvarets radioanstalt

4 1 3 0

Försvarshögskolan

0 0 0 0

Försvarsmakten

5 0 5 0

Försäkringskassan

10 0 0 10

Gentekniknämnden

0 0 0 0

Granskningsnämnden för radio och TV

0 0 0 0

Gymnastik-och idrottshögskolan

0 0 0 0

Göteborgs universitet

3 3 0 0

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

0 0 0 0

Högskolan i Borås

0 0 0 0

Högskolan i Dalarna

0 0 0 0

Högskolan i Gävle

0 0 0 0

Högskolan i Halmstad

0 0 0 0

Högskolan i Kalmar

Uppgift saknas

Högskolan i Skövde

0 0 0 0

Högskolan Kristianstad

0 0 0 0

Högskolan på Gotland

0 0 0 0

Högskolan Väst

0 0 0 0

Högskoleverket

0 0 0 0

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF

0 0 0 0

Institutet för
rymdfysik

0 0 0 0

Institutet för språk och folkminnen

0 0 0 0

Internationella programkontoret för utbildningsområdet

0 0 0 0

Justitiekanslern

0 0 0 0

Kammarkollegiet

0 0 0 0

Karolinska institutet

3 2 1 0

Kemikalieinspektionen

0 0 0 0

Kommerskollegium

0 0 0 0

Konjunkturinstitutet

0 0 0 0

Konkurrensverket

1 1 0 0

Konstfack

0 0 0 0

Konsumentverket

1 1 0 0

Kriminalvården

31 14 17 0

Kronofogdemyndigheten

Redovisas under skatteverket

Kungliga biblioteket

0 0 0 0

Kungliga hovs- och slottsstaten

Uppgift saknas

Kungliga musikhögskolan
i Stockholm

0 0 0 0

Kungliga tekniska högskolan

0 0 0 0

Kustbevakningen

10 5 5 0

Kärnavfallsfonden

0 0 0 0

Lantmäteriet

6 3 0 3

Linköpings universitet

11 11 0 0

Livsmedelsverket

0 0 0 0

Lotteriinspektionen

0 0 0 0

Luftfartsverket

47 39 8 0

Lunds universitet

3 2 1 0

Läkemedelsverket

4 3 0 1

Länsstyrelsen i Blekinge län

2 2 0 0

Länsstyrelsen i Dalarnas län

2 0 2 0

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

4 2 0 2

Länsstyrelsen i Hallands län

0 0 0 0

Länsstyrelsen i Jämtlands län

4 2 0 2

Länsstyrelsen i Jönköpings län

0 0 0 0

Länsstyrelsen i Kalmar län

0 0 0 0

Länsstyrelsen i Kronobergs län

1 0 1 0

Länsstyrelsen i Norrbottens län

0 0 0 0

Länsstyrelsen i Södermanlands län

0 0 0 0

Länsstyrelsen i Uppsala län

1 1 0 0

Länsstyrelsen i Värmlands län

0 0 0 0

Länsstyrelsen i Västerbottens län

1 1 0 0

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

1 0 0 1

Länsstyrelsen i Västmanlands län

0 0 0 0

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

5 3 0 2

Länsstyrelsen i Östergötlands län

2 2 0 0

Malmö Högskola

0 0 0 0

Medlingsinstitutet

0 0 0 0

Migrationsverket

18 6 10 2

Mittuniversitetet

2 2 0 0

Moderna museet

0 0 0 0

Myndigheten för handikappolitisk samordning

0 0 0 0

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

0 0 0 0

Myndigheten för

utländska investeringar i Sverige (ISA)

0 0 0 0

Mälardalens högskola

0 0 0 0

Naturhistoriska riksmuseet

0 0 0 0

Naturvårdsverket

0 0 0 0

Nordiska Afrikainstitutet

0 0 0 0

Operahögskolan i Stockholm

0 0 0 0

Patent- och registreringsverket

0 0 0 0

Patentbesvärsrätten

0 0 0

0

Polarforskningssekretariatet

0 0 0 0

Post- och telestyrelsen

0 0 0 0

Premiepensionsmyndigheten

0 0 0 0

Presstödsnämnden

0 0 0 0

Radio- och TV-verket

0 0 0 0

Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

0 0 0 0

Regionala etikprövningsnämnden i Lund

0 0 0

0

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

0 0 0 0

Revisorsnämnden

0 0 0 0

Riksantikvarieämbetet

1 1 0 0

Riksarkivet och landsarkivet

1 0 0 1

Riksdagens ombudsmän JO

0 0 0 0

Rikspolisstyrelsen

264 64 200 0

Rikstrafiken

0 0 0 0

Riksutställningar

1 1 0 0

Rymdstyrelsen

0 0 0 0

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

1 1 0 0

Rättsmedicinalverket

2 2 0 0

Sametinget

0 0 0 0

Sjöfartsverket

10 9 1 0

Skatteverket
(redovisar även Kronofogdemyndigheten) 

27 27 0 0

Skogsstyrelsen

0 0 0 0

Smittskyddsinstitutet

0 0 0 0

Socialstyrelsen

0 0 0 0

Specialpedagogiska skolmyndigheten

4 3 0 1

Statens biografbyrå

0 0 0 0

Statens bostadskreditnämnd

1 1 0 0

Statens energimyndighet

0 0 0 0

Statens fastighetsverk

2 2 0 0

Statens försvarshistoriska museer

0 0 0 0

Statens geotekniska institut

0 0 0 0

Statens haverikommission

0 0 0 0

Statens historiska museer

0 0 0 0

Statens inspektion
för försvars-
underrättelse-verksamheten
(SIUN)

0 0 0 0

Statens institut för kommunikations-
analys

0 0 0 0

Statens institutionsstyrelse

11 9 0 2

Statens jordbruksverk

4 4 0 0

Statens järnvägar

0 0 0 0

Statens konstråd

0 0 0 0

Statens kulturråd

0 0 0 0

Statens museer
för världskultur

0 0 0 0

Statens musiksamlingar

0 0 0 0

Statens skolverk

0 0 0 0

Statens va-nämnd

0 0 0 0

Statens veterinärmedicinska anstalt

0 0 0 0

Statens väg- och transportforskningsinstitut

0 0 0 0

Statistiska centralbyrån

0 0 0 0

Statskontoret

0 0 0 0

Stockholms universitet

1 0 0 1

Strålsäkerhetsmyndigheten

0 0 0 0

Styrelsen för ackreditering
och teknisk kontroll

0 0 0 0

Svenska institutet för
europapolitiska studier

0 0 0 0

Sveriges geologiska undersökning

2 1 0 1

Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut

0 0 0 0

Säkerhetspolisen

0 0 0 0

Södertörns högskola

0 0 0 0

Talboks- och punktskriftsbiblioteket

0 0 0 0

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

0 0 0 0

Totalförsvarets forskningsinstitut

2 2 0 0
Totalförsvarets pliktverk 3 3 0 0

Transportstyrelsen

3 3 0 0

Tullverket

30 3 26 1

Umeå universitet

2 0 0 2

Ungdomsstyrelsen

0 0 0 0

Uppsala universitet

0 0 0 0

Valmyndigheten

0 0 0 0

Verket för högskoleservice

0 0 0 0

Vetenskapsrådet

0 0 0 0

Vägverket

0 0 0 0

Växjö universitet

0 0 0 0

Åklagarmyndigheten

3 3 0 0

Örebro universitet

1 1 0 0

Överklagandenämnden för studiestöd

0 0 0 0


* = Kolumn "Antal miljöbilar" innehåller inte de utryckningsfordon som är miljöbilar.

** = Kolumn "Antal fordon som kan undantas pga särskilda skäl" innehåller även utryckningsfordon.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!