Volym förbrukat bränsle* 2009

* Observera att de drivmedel som anges som alternativ i 2009 års rapportering inte är samma som för nästkommande år. 2010 infördes nya regler om vilka drivmedel som redovisas i vägtrafikregistret. (Alla uppgifter om drivmedel i vägtrafikregistret konverterades under 2010 enligt det nya regelverket.)

Statistiken är däremot inte konverterad.

MyndighetBensinBio / Naturgas/ MetangasDieselElEtanol / E85Motorgas / GasolRME

Allmänna reklamationsnämnden

0 0 0 0 0 0 0

Arbetsdomstolen

0 0 0 0 0 0 0

Arbetsförmedlingen

0 0 0 0 0 0 0

Arbetsgivarverket

0 0 120 0 202 0 0

Arkitekturmuseet

0 0 0 0 0 0 0

Banverket

1900000 8000 2450000 0 250000 0 0

Blekinge tekniska högskola

7894 0 1637 0 7247 0 0

Bokföringsnämnden

0 0 0 0 0 0

Bolagsverket

190 0 507 0 176 0 0

Brottsförebyggande rådet

0 0 0 0 0 0 0

Brottsoffermyndigheten

0 0 0 0 0 0 0

Centrala studiestödsnämnden

940 0 0 0 0 0 0

Datainspektionen

1000 0 0 0 0 0 0

Diskrimineringsombudsmannen

0 0 0 0 0 0 0

Domstolsverket

10615 0 0 0 11959 0 0

Dramatiska institutet

0 0 472 0 0 0 0

Ekobrottsmyndigheten

44669 0 7509 0 12227 0 0

Ekonomistyrningsverket

0 0 0 0 0 0 0

Exportkreditnämnden

0 0 0 0 0 0 0

Finansinspektionen

0 0 0 0 0 0 0

Finanspolitiska rådet

0 0 0 0 0 0 0

Fiskeriverket

0 0 7200 0 0 0 0

Folke
Bernadotteakademin

Uppgift saknas

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Uppgift saknas

Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS)

0 0 0 0 0 0 0

Fortifikationsverket

0 0 0 0 0 0 0

Försvarets materielverk

52770 0 173408 0 15898 0 0

Försvarets radioanstalt

16550 0 5850 0 6800 0 0

Försvarshögskolan

0 0 0 0 0 0 0

Försvarsmakten

0 0 0 0 158000 0 0

Försäkringskassan

66200 0 10100 0 49400 0 0

Gentekniknämnden

0 0 0 0 0 0 0

Granskningsnämnden för radio och TV

0 0 0 0 0 0 0

Gymnastik-och idrottshögskolan

0 0 0 0 0 0 0

Göteborgs universitet

15786 706 2202 0 765 0 0

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

0 0 0 0 0 0 0

Högskolan i Borås

581 0 0 0 0 0 0

Högskolan i Dalarna

11740 0 1163 0 9850 0 0

Högskolan i Gävle

Uppgift saknas

Högskolan i Halmstad

0 0 0 0 0 0 0

Högskolan i Kalmar

11680 0 4306 0 2185 0 0

Högskolan Kristianstad

Uppgift saknas

Högskolan i Skövde

952 1357 0 0 0 0 0

Högskolan på Gotland

0 0 323 0 706 0 0

Högskolan Väst

22676 5884 23049 0 15505 0 0

Högskoleverket

0 0 0 0 0 0 0

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF

0 0 0 0 0 0 0

Institutet för
rymdfysik

2550 0 282 0 0 0 0

Institutet för språk och folkminnen

0 0 0 0 312 0 0

Internationella programkontoret för utbildningsområdet

0 0 0 0 0 0 0

Justitiekanslern

0 0 0 0 0 0 0

Kammarkollegiet

960 0 0 0 600 0 0

Karolinska institutet

211 0 932 0 0 0 0

Kemikalieinspektionen

0 0 0 0 0 0 0

Kommerskollegium

Uppgift saknas

Konjunkturinstitutet

Uppgift saknas

Konkurrensverket

23 0 0 0 0 0 0

Konstfack

Uppgift saknas

Konsumentverket

0 0 0 0 165 0 0

Kriminalvården

475000 2760 635000 0 75000 0 0

Kronofogdemyndigheten

162011 0 21426 0 163026 0 0

Kungliga biblioteket

0 0 2400 0 0 0 0

Kungliga hovs- och slottsstaten

Uppgift saknas

Kungliga musikhögskolan
i Stockholm

0 0 0 0 0 0 0

Kungliga tekniska högskolan

2197 0 2733 0 47 0 0

Kustbevakningen

0 0 0 0 0 0 0

Kärnavfallsfonden

Uppgift saknas

Lantmäteriet

113862 0 156779 0 10859 0 0

Linköpings universitet

26180 6950 12028 0 39308 0 0

Livsmedelsverket

600 0 2100 0 6200 0 0

Lotteriinspektionen

0 0 0 0 0 0 0

Luftfartsverket

219933 23951 14007 0 96099 0 0

Lunds universitet

0 0 0 0 0 0 0

Läkemedelsverket

3440 0 3585 0 5240 0 0

Länsstyrelsen i Blekinge län

6764 0 3325 0 16381 0 0

Länsstyrelsen i Dalarnas län

2919 0 19106 0 4156 0 0

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

13050 0 11660 0 9688 0 0

Länsstyrelsen i Hallands län

1540 0 0 0 0 0 0

Länsstyrelsen i Jämtlands län

6139 0 47876 0 14225 0 0

Länsstyrelsen i Jönköpings län

5727 16187 11492 0 1416 0 0

Länsstyrelsen i Kalmar län

18500 0 3000 0 22000 0 0

Länsstyrelsen i Kronobergs län

3828 2413 200 0 10270 0 0

Länsstyrelsen i Norrbottens län

85137 0 38259 0 992 0 0

Länsstyrelsen i Södermanlands län

996 345 2500 0 968 0 0

Länsstyrelsen i Uppsala län

7412 0 6248 0 667 0 0

Länsstyrelsen i Värmlands län

200 0 30910 0 0 0 0

Länsstyrelsen i Västerbottens län

4621 0 26726 0 1077 0 0

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

8465 0 21940 0 36678 0 0

Länsstyrelsen i Västmanlands län

9077 601 2407 0 9681 0 0

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10381 2761 3295 0 9511 0 1155

Länsstyrelsen i Östergötlands län

7760 7046 13716 0 14296 0 0

Malmö Högskola

781 0 0 0 0 0 0

Medlingsinstitutet

0 0 0 0 0 0 0

Migrationsverket

129573 188 64115 0 9535 0 0

Mittuniversitetet

7247 0 1382 0 1936 0 0

Moderna museet

900 0 0 0 1200 0 0

Myndigheten för handikappolitisk samordning

0 0 0 0 0 0 0

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

0 0 0 0 0 0 0

Myndigheten för

utländska investeringar i Sverige (ISA)

0 0 0 0 2270 0 0

Mälardalens högskola

1057 0 0 0 1644 0 0

Naturhistoriska riksmuseet

33 600 0 0 0 0 0

Naturvårdsverket

0 0 0 0 0 0 0

Nordiska Afrikainstitutet

0 0 0 0 0 0 0

Operahögskolan i Stockholm

429 0 0 0 0 0 0

Patent- och registreringsverket

0 0 350 0 0 0 0

Patentbesvärsrätten

Uppgift saknas

Polarforskningssekretariatet

0 0 0 0 0 0 0

Post- och telestyrelsen

5608 0 5340 0 0 0 0

Premiepensionsmyndigheten

0 0 0 0 0 0 0

Presstödsnämnden

Uppgift saknas

Radio- och TV-verket

0 0 0 0 0 0 0

Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

0 0 0 0 0 0 0

Regionala etikprövningsnämnden i Lund

0 0 0 0 0 0 0

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

0 0 0 0 0 0 0

Revisorsnämnden

0 0 0 0 0 0 0

Riksantikvarieämbetet

660 410 0 0 0 0 0

Riksarkivet och landsarkivet

26257 0 13987 0 1179 0 0

Riksdagens ombudsmän JO

0 0 0 0 0 0 0

Rikspolisstyrelsen

7521500 1410 3218000 0 1703200 0 0

Rikstrafiken

Uppgift saknas

Riksutställningar

3798 632 0 0 0 0 0

Rymdstyrelsen

0 0 0 0 0 0 0

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

- - - - 57 - -

Rättsmedicinalverket

1191 409 378 0 3507 0 0

Sametinget

0 0 18292 0 0 0 0

Sjöfartsverket

48439 0 49172 0 68766 0 0

Skatteverket

114831 0 16086 0 130354 0 0

Skogsstyrelsen

232759 1878 111553 0 66978 0 0

Smittskyddsinstitutet

1650 0 5917 0 0 0 0

Socialstyrelsen

8905 282 0 0 0 0 0

Specialpedagogiska skolmyndigheten

10000 17600 24000 0 13000 0 0

Statens biografbyrå

0 0 0 0 0 0 0

Statens bostadskreditnämnd

596 0 0 0 1126 0 0

Statens energimyndighet

0 0 0 0 0 0 0

Statens fastighetsverk

4419 2246 1829 0 8348 0 0

Statens försvarshistoriska museer

12054 0 13712 0 528 0 0

Statens geotekniska institut

152 0 0 0 147 0 0

Statens haverikommission

Uppgift saknas

Statens historiska museer

0 0 611 0 0 0 0

Statens inspektion
för försvars-
underrättelse-verksamheten (SIUN)

0 0 0 0 0 0 0

Statens institut för kommunikationsanalys

Uppgift saknas

Statens institutionsstyrelse

232351 4881 138436 0 58568 0 0

Statens jordbruksverk

15000 0 530000 0 5000 0 0

Statens järnvägar

Uppgift saknas

Statens konstråd

2400 0 0 0 0 0 0

Statens kulturråd

0 0 0 0 0 0 0

Statens museer
för världskultur

Uppgift saknas

Statens musiksamlingar

0 0 0 0 0 0 0

Statens skolverk

0 0 0 0 0 0 0

Statens va-nämnd

0 0 0 0 0 0 0

Statens veterinärmedicinska anstalt

5366 0 0 0 0 0 0

Statens väg- och transportforskningsinstitut

15343 429 2885 0 76 0 0

Statistiska centralbyrån

0 0 0 0 0 0 0

Statskontoret

0 0 0 0 0 0 0

Stockholms universitet

0 0 700 0 0 0 0

Strålsäkerhetsmyndigheten

1200 0 400 0 0 0 0

Styrelsen för ackreditering
och teknisk kontroll

0 0 0 0 0 0 0

Svenska institutet för
europapolitiska studier

0 0 0 0 0 0 0

Sveriges geologiska undersökning

0 0 0 0 0 0 0

Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut

400 0 0 0 0 0 0

Säkerhetspolisen

Uppgift saknas

Södertörns högskola

0 0 0 0 0 0 0

Talboks- och punktskriftsbiblioteket

41 0 0 0 0 0 0

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

0 0 0 0 0 0 0

Totalförsvarets forskningsinstitut

30008 3380 4096 0 4552 0 0
Totalförsvarets pliktverk 2801 0 0 0 955 0 0

Transportstyrelsen

5911 0 2298 0 24684 0 0

Tullverket

401986 408 124109 0 105681 0 0

Umeå universitet

7552 0 11666 0 248 0 0

Ungdomsstyrelsen

500 0 0 0 1500 0 0

Uppsala universitet

16367 0 14348 0 2640 0 0

Valmyndigheten

0 0 0 0 0 0 0

Verket för högskoleservice

0 0 0 0 0 0 0

Vetenskapsrådet

0 0 0 0 0 0 0

Vägverket

210481 27391 46465 0 540101 0 0

Växjö universitet

1228 0 2193 0 0 0 0

Åklagarmyndigheten

Uppgift saknas

Örebro universitet

3038 450 600 0 1177 0 0

Överklagandenämnden för studiestöd

Uppgift saknas

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!