Personbilsinköp 2010

Myndighet Totalt antal inköpta eller leasade personbilar Varav antal miljöbilar * Varav antal fordon som kan undantas ** Antal som ej uppfyller kraven

Affärsverket svenska kraftnät

7 7 0 0

Allmänna reklamationsnämnden

0 - - -

Arbetsdomstolen

0 - - -

Arbetsförmedlingen

6 6 0 0

Arbetsgivarverket

1 1 0 0

Arbetsmiljöverket

101 98 - 3

Arkitekturmuseet

0 - - -

Banverket

1 1 0 0

Barnombudsmannen

0 - - -

Blekinge tekniska högskola

0 - - -

Bokföringsnämnden

0 - - -

Bolagsverket

0 - - -

Boverket

0 - - -

Brottsförebyggande rådet

0 - - -

Brottsoffer-myndigheten

0 - - -

Centrala etikprövnings-nämnden

0 - - -

Centrala studiestöds-nämnden

0 - - -

Dans- och cirkus-
högskolan

0 - - -

Datainspektionen

0 - - -

Diskriminerings-
ombudsmannen

0 - - -

Domstolsverket

25 24 0 1

Ekobrotts-
myndigheten

2 1 1 0

Ekonomistyrnings-
verket

0 - - -

Elsäkerhetsverket

0 - - -

Energimarknads-
inspektionen

0 - - -

Exportkreditnämnden

0 - - -

Fastighets-
mäklarnämnden

0 - - -

Finansinspektionen

0 - - -

Finanspolitiska rådet

0 - - -

Fiskeriverket

0 - - -

Folke
Bernadotteakademin

0 - - -

Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS)

0 - - -

Fortifikationsverket

10 9 1 0

Forum för levande historia

0 - - -

Försvarets materielverk

0 - - -

Försvarets radioanstalt

2 2 0 0

Försvarshögskolan

0 - - -

Försvarsmakten

42 4 12 26

Försvarsunder-
rättelsedomstolen

0 - - -

Försäkringskassan

15 4 11 0

Gentekniknämnden

0 - - -

Gymnastik-
och idrottshögskolan

0 - - -

Göteborgs universitet

2 0 2 0

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

0 - - -

Högskolan Dalarna

0 - - -

Högskolan i Borås

0 - - -

Högskolan i Gävle

0 - - -

Högskolan i Halmstad

0 - - -

Högskolan i Skövde

0 - - -

Högskolan Kristianstad

0 - - -

Högskolan på Gotland

0 - - -

Högskolan Väst

0 - - -

Högskoleverket

0 - - -

Inspektionen för arbetslöshets-försäkringen

0 - - -

Inspektionen för socialförsäkringen

0 - - -

Inspektionen för strategiska produkter

0 - - -

Institutet för arbetsmarknads-politisk utvärdering

0 - - -

Institutet för
rymdfysik

0 - - -

Institutet för språk och folkminnen

0 - - -

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete

0 - - -

Internationella programkontoret för utbildningsområdet

0 - - -

Justitiekanslern

0 - - -

Karolinska institutet

0 - - -

Kemikalieinspektionen

1 1 0 0

Kommerskollegium

0 - - -

Kompetensrådet för
utveckling i staten
(KRUS)

0 - - -

Konjunkturinstitutet

0 - - -

Konkurrensverket

0 - - -

Konstfack

0 - - -

Konstnärsnämnden

0 - - -

Konsumentverket

0 - - -

Kriminalvården

58 26 32 0

Kronofogde-myndigheten

0 - - -

Kungliga biblioteket

0 - - -

Kungliga Konsthögskolan

0 - - -

Kungliga Musikhögskolan
i Stockholm

0 - - -

Kustbevakningen

20 20 0 0

Kärnavfallsfonden

0 - - -

Lantmäteriet

2 1 0 1

Linköpings universitet

0 - - -

Linnéuniversitetet

5 2 0 3

Livrustkammaren och
Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

0 - - -

Livsmedelsverket

2 2 0 0

Lotteriinspektionen

1 1 0 0

Luftfartsverket

54 54 0 0

Luleå tekniska universitet

2 2 0 0

Lunds universitet

0 - - -

Läkemedelsverket

3 3 0 0

Länsstyrelsen i Blekinge län

0 - - -

Länsstyrelsen i Dalarnas län

5 5 0 0

Länsstyrelsen i Gotlands län

1 1 0 0

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

0 - - -

Länsstyrelsen i Hallands län

0 - - -

Länsstyrelsen i Jämtlands län

1 0 0 1

Länsstyrelsen i Jönköpings län

0 - - -

Länsstyrelsen i Kalmar län

1 1 0 0

Länsstyrelsen i Kronobergs län

1 1 0 0

Länsstyrelsen i Norrbottens län

5 0 0 5

Länsstyrelsen i Skåne län

62 59 0 3

Länsstyrelsen i Stockholms län

0 - - -

Länsstyrelsen i Södermanlands län

0 - - -

Länsstyrelsen i Uppsala län

0 - - -

Länsstyrelsen i Värmlands län

0 - - -

Länsstyrelsen i Västerbottens län

0 - - -

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

0 - - -

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

0 - - -

Länsstyrelsen i Örebro län

1

1 0 0

Länsstyrelsen i Östergötlands län

0 - - -

Malmö Högskola

0 - - -

Marknadsdomstolen

0 - - -

Medlingsinstitutet

0 - - -

Migrationsverket

1 0 1 0

Mittuniversitetet

0 - - -

Moderna museet

0 - - -

Myndigheten för handikappolitisk samordning

0 - - -

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

0 - - -

Myndigheten för

radio och tv

0 - - -

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

0 - - -

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar

och analyser

0 - - -

Myndigheten för

utländska investeringar i Sverige (ISA)

0 - - -

Nationalmuseum med
Prins Eugens Waldemarsudde

0 - - -

Naturhistoriska riksmuseet

0 - - -

Naturvårdsverket

0 - - -

Nordiska Afrikainstitutet

0 - - -

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

0 - - -

Operahögskolan i Stockholm

0 - - -

Patent- och registreringsverket

0 - - -

Patentbesvärsrätten

0 - -

-

Pensionsmyndigheten

5 5 0 0

Polarforsknings-sekretariatet

0 - - -

Post- och telestyrelsen

0 - - -

Presstödsnämnden

0 - - -

Radio- och TV-verket

0 - - -

Regeringskansliet

1 1 0 0

Regionala etikprövnings-
nämnden i Göteborg

0 - - -

Regionala etikprövnings-
nämnden i Linköping

0 - - -

Regionala etikprövnings-
nämnden i Lund

0 - -

-

Regionala etikprövnings-
nämnden i Stockholm

0 - - -

Regionala etikprövnings-
nämnden i Umeå

0 - - -

Regionala etikprövnings-
nämnden i Uppsala

0 - - -

Revisorsnämnden

0 - - -

Riksantikvarieämbetet

0 - - -

Riksarkivet

3 3 0 0

Riksgäldskontoret

1 1 0 0

Rikspolisstyrelsen

502 316 151 35

Rikstrafiken

0 - - -

Riksutställningar

0 - - -

Rymdstyrelsen

0 - - -

Rådet för Europeiska
socialfonden i Sverige

0 - - -

Rättsmedicinalverket

0 - - -

Sametinget

1 1 0 0

Sjöfartsverket

6 6 0 0

Skatteverket

19 19 0 0

Skogsstyrelsen

7 6 0 1

Socialstyrelsen

0 - - -

Specialpedagogiska skolmyndigheten

1 1 0 0

Statens beredning för medicinsk utvärdering

0 - - -

Statens biografbyrå

0 - - -

Statens bostadskreditnämnd

0 - - -

Statens energimyndighet

0 - - -

Statens fastighetsverk

7 5 0 2

Statens folkhälsoinstitut

0 - - -

Statens försvarshistoriska museer

0 - - -

Statens geotekniska institut

1 1 0 0

Statens haverikommission

0 - - -

Statens historiska museer

0 - - -

Statens inspektion
för försvars-
underrättelse-verksamheten
(SIUN)

0 - - -

Statens institut för kommunikations-
analys

0 - - -

Statens institutionsstyrelse

29 28 0 1

Statens jordbruksverk

0 - - -

Statens järnvägar

0 - - -

Statens konstråd

0 - - -

Statens kulturråd

0 - - -

Statens museer
för världskultur

0 - - -

Statens musiksamlingar

0 - - -

Statens skolinspektion

0 - - -

Statens skolverk

0 - - -

Statens tjänste-
pensionsverk

0 - - -

Statens va-nämnd

0 - - -

Statens veterinärmedicinska anstalt

0 - - -

Statens väg- och transportforsknings-institut

8 5 0 3

Statistiska centralbyrån

2 2 0 0

Statskontoret

0 - - -

Stockholms universitet

1 1 0 0

Strålsäkerhets-myndigheten

0 - - -

Styrelsen för ackreditering
och teknisk kontroll

0 - - -

Styrelsen för
internationellt utvecklingssamarbete

0 - - -

Svenska institutet för
europapolitiska studier

0 - - -

Sveriges geologiska undersökning

1 1 0 0

Sveriges lantbruksuniversitet

15 11 0 4

Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut

0 - - -

Säkerhets- och
integritetsskydds-nämnden

0 - - -

Södertörns högskola

0 - - -

Talboks- och punktskriftsbiblioteket

0 - - -

Tandvårds- och läkemedelsförmåns-verket

0 - - -

Tillväxtverket

0 - - -

Totalförsvarets forskningsinstitut

1 1 0 0

Trafikanalys

0 - - -

Trafikverket

85 85 0 0

Transportstyrelsen

2 2 0 0

Tullverket

17 7 10 0

Umeå universitet

0 - - -

Ungdomsstyrelsen

1 1 0 0

Uppsala universitet

5 3 0 2

Utredningen för avveckling av ITPS, Glesbygdsverket och Nutek

0 - - -

Valmyndigheten

0 - - -

Verket för högskoleservice

0 - - -

Verket för innovationssystem

0 - - -

Vetenskapsrådet

0 - - -

Vägverket

3 3 0 0

Åklagarmyndigheten

2 2 0 0

Örebro universitet

0 - - -

Överklagande-nämnden för studiestöd

0 - - -
* Kolumnen "Antal miljöbilar" inkluderar fordon med särskilda skäl och fordon med fler än fyra sittplatser utöver förarplatsen.

** Kolumnen "Antal fordon som kan undantas" avser utryckningsfordon, fordon som är anpassat för personskydd samt fordon som används för spaningsverksamhet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!