Översyn av körkortskrav för syn och diabetes

Transportstyrelsen har genomfört ett arbete med att se över de trafikmedicinska kraven för diabetes och synfunktionerna för att få ha körkort. Arbetet är nu klart och har resulterat i två rapporter.

Transportstyrelsen har sedan våren 2018 arbetat med en översyn av de medicinska kraven om diabetes och synfunktionerna för att få ha körkort. Syftet med översynen har varit att utreda om

  • medicinföreskrifterna följer körkortsdirektivet
  • Sverige har strängare krav än andra länder i Europa
  • medicinföreskrifterna behöver utvecklas.

I arbetet med översynen har vi granskat reglerna i sex europeiska länder: Finland, Nederländerna, Norge, Spanien, Storbritannien och Tyskland. I arbetet har vi även tagit emot synpunkter från medborgare, patientorganisationer, intresseorganisationer och hälso- och sjukvården.

Våra slutsatser är att medicinföreskrifterna i vissa delar inte når upp till minimikraven i körkortsdirektivet och i vissa delar är strängare än direktivets krav. Vi ser därför ett behov av att förändra reglerna och kommer nu att inleda ett arbete med att revidera föreskrifterna.

Översyn diabetes

Läs rapporten Översyn diabetes.

Översyn syn

Läs rapporten Översyn syn.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!