Hur länge lagras detaljerad information om fordonspassager?

Uppgifter om tid och plats för passager, liksom foton, lagras hos Transportstyrelsen så länge de behövs för beslut. Det innebär att om du har betalt skatten och inte begärt omprövning, så tas uppgifterna bort. Om du har begärt en omprövning skrivs de uppgifter som är relevanta för ärendet ut och arkiveras i pappersform hos Skatteverket under sex år.

Om ett skattebeslut överklagas, lagras relevanta uppgifter för ärendet hos den instans som behandlar ärendet, till exempel Skatteverket, länsrätten eller annan domstol. Sekretessen kring detaljerade uppgifter om passager gäller även vid behandling hos andra myndigheter än Transportstyrelsen, till exempel vid omprövning eller överklagan.