Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fartyg

2023-04-18

Transportstyrelsen har publicerat föreskrifter om mottagning av avfall från fartyg, TSFS 2023:15 och TSFS 2023:17. Föreskrifterna träder i kraft den 1 maj 2023.

I och med detta nytryck så upphävs Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2001:12) om mottagning av avfall från fartyg. Av nytrycket följer också en ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2022:19) om hantering och kontroll av fartygs barlastvatten och sediment, TSFS 2023:17. 

Bakgrund

Syftet med föreskriftsarbetet är att införa gällande ändringar av Europaparlamentet och rådets direktiv (EU) 2019/883 av den 17 april 2019  om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om ändring av direktiv 2010/65/EU och upphävande av direktiv 2000/59/EG. Direktivet trädde ikraft den 28 juni 2021. För Transportstyrelsens del berörs flera föreskrifter men detta förslag till beslut rör enbart förslaget till nytryck; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:15) om mottagning av avfall från fartyg.

Implementeringen av direktivet innebär också ändringar i lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg samt i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg. Dessa ändringar har försenats men planeras träda ikraft den 1 maj 2023. För att undvika att EU-kommissionen inleder ett överträdelseförfarande gentemot Sverige så är det viktigt att Transportstyrelsens föreskriftsförslag träder ikraft samtidigt som lag och förordning, den 1 maj 2023.

Ändringar som genomförs

Vad gäller nytrycket Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:15) om mottagning av avfall från fartyg så innebär det bland annat att:

  • kostnadstäckningssystem som anger hur hamnar får ta ut avgift för mottagande av avfall ändras,
  • det införs kvittokrav vid avfallsavlämning, samt
  • bestämmelserna för hamnarnas avfallshanteringsplan ändras.

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av föreskrifterna är ni välkomna att kontakta:

Stina Paulin, miljöhandläggare
stina.paulin@transportstyrelsen.se
010-495 32 07

Christine Vallhagen, jurist
christine.vallhagen@transportstyrelsen.se
010-495 63 27

Ta del av de nya författningarna

TSFS 2023:15 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fartyg

TSFS 2023:17 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2022:19) om hantering och kontroll av fartygs barlastvatten och sediment