Nytryck av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:174) om transport av last på fartyg och om terminaler som anlöps av bulkfartyg

2024-04-16

Transportstyrelsen har publicerat nya föreskrifter om transport av last av fartyg och om terminaler som anlöps av bulkfartyg, vilket har resulterat i författningen TSFS 2024:10. Föreskrifterna träder i kraft den 1 maj 2024.

I och med detta nytryck så upphävs Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:174) om transport av last på fartyg och terminaler som anlöps av fartyg som lastar eller lossar fast bulklast. Av nytrycket följer också ändringar i:

  • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:49) om säker fartygstransport av bestrålat kärnbränsle, plutonium och högaktivt radioaktivt avfall i förpackad form (INF-koden); TSFS 2024:11

  • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:114) om konstruktion, stabilitet och fribord för fartyg byggda före den 1 januari 2009; TSFS 2024:12

  • Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:120) om passagerarfartyg på inrikes resa; TSFS 2014:13

  • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:69) om transport av förpackat farligt gods på roro-fartyg i Östersjöområdet (Östersjöavtalet); TSFS 2014:14

  • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:95) om konstruktion, stabilitet och fribord för fartyg byggda den 1 januari 2009 eller senare; TSFS 2014:15 

Bakgrund

Genom Transportstyrelsens föreskrift och allmänna råd (TSFS 2010:174) om transport av last på fartyg och terminaler som anlöps av fartyg som lastar eller lossar fast bulklast, föreskrivs bland annat regler för säkring av last ombord på fartyg. TSFS 2010:174 är en mycket omfattande föreskrift som införlivar flera internationella koder, resolutioner och cirkulär.

De aktuella ändringarna föranleds av att den internationella sjöfartssäkerhetsorganisationen, IMO, har antagit ett antal ändringar till resolutioner och cirkulär som sedan tidigare är införlivade i TSFS 2010:174. Under november 2020 antogs ändringar till CSS-koden och timmerlastkoden. Därutöver har tre riktlinjer ändrats; riktlinjer för lastsäkring vid transport av vägfordon ombord på ro-ro-fartyg, riktlinjer för upprättande av lastsäkringsmanual samt rekommendationer för att inträda i stängda utrymmen ombord på fartyg.

Ändringarna införlivas genom uppdateringar av hänvisningar i paragrafdelen av föreskriften samt genom att relevanta resolutioner och cirkulär byts ut eller läggs till i bilagorna till föreskriften.

Föreskriftstexten, exklusive bilagorna, har språkvårdats i sin helhet.

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av föreskrifterna är ni välkomna att kontakta:

Oskar Eklöf, handläggare, telefon 070-2071709,
E-post: oskar.eklof@transportstyrelsen.se

Amina Avdic, jurist, telefon 010-495 53 62
E-post: amina.avdic@transportstyrelsen.se

Ta del av den nya författningen

TSFS 2024:10Transportstyrelsens föreskrifter om transport av last på fartyg och om terminaler som anlöps av bulkfartyg.