Kommande föreskrifter

I tabellen nedan hittar du information om Transportstyrelsens pågående föreskriftsarbeten inom sjöfartsområdet. Förteckningen syftar till att ge ungefärlig förhandsinformation om när föreskrifter planeras att skickas på externremiss respektive träda ikraft.

Tidsangivelserna är uppskattningar och kan därför komma att ändras.

Transportstyrelsens föreskriftsarbeten TypExternremiss Träder ikraft 
Föreskrifter med anledning av införlivande av barlastvattenkonventionen Ny föreskrift/
ändringsföreskrifter
Avslutad Förmodligen under 2013, men beror på när konventionen är fullt ratificerad
Föreskrifter (TSFS 2010:166) om transport till sjöss av fast gods i bulk (IMSBC-koden) Ändringsföreskrift   Avslutad  2013-01-01 
Föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:174) om transport av last på fartyg och svenska terminaler som anlöps av fartyg som lastar eller
lossar bulklast
Ändringsföreskrift  Avslutad 2013-05-01 
Föreskrifter om säkerheten på fartyg med speciellt användningsområde (SPS) Ny föreskrift Avslutad Våren 2013
Föreskrifter och allmänna råd om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskinrum Ny föreskrift Avslutad 2013-03-01
Föreskrifter med anledning av införlivande av sjöarbetskonventionen (MLC) Ny föreskrift/
ändringsföreskrifter
Våren 2013 Förmodligen under 2013, men beror på när konventionen är fullt ratificerad
Föreskrifter om ändring i
TSFS 2010:96 om åtgärder
mot förorening från fartyg  
Ändringsföreskrift Januari 2013 2013-04-01 
Föreskrifter om ändring i TSFS 2009:56 om sjötrafik­informationstjänst (VTS) och sjötrafikrapporteringssystem (SRS) Ändringsföreskrift  Nov-dec 2012 2013-05-01 
Föreskrifter om ändring i TSFS 2009:93 om livräddning Ändringsföreskrift   2013-03-01
Föreskrifter om sjukvård och apotek Ny föreskrift Februari 2013 2013-08-01
Föreskrifter om ändring i TSFS 2011:116 om utbildning och behörigheter för sjöpersonal Ändringsföreskrift Febr-mars 2013 2013-07-01
Föreskrifter om ändring i TSFS 2011:2 om navigation Ändringsföreskrift Jan-Febr 2012 2013-06-01-