Det som upplevs och benämns som turbulens kan delas in i två kategorier, skakningar som känns som vibrationer och vertikala hävningar och sjunkningar.

Skakningar som känns som om man åker på ett tvättbräde, innebär ingen flygsäkerhetsrisk under en enskild flygning. Vibrationerna som uppstår kan under lång exponeringstid ha en utmattande effekt på flygplanskonstruktionen. Inför varje flygning genomförs besiktning av flygplanet utvändigt för att kontrollera att inga skador uppstått under tidigare flygning. Med ökat antal flygtimmar och antal landningar utförs besiktningar och utbyte av förslitningsdelar i ökad omfattning.

Rörelser i vertikalplanet som vi i dagligt tal kallar "luftgropar" kan få allvarliga följder för passagerare och kabinpersonal om dessa inte är fastspända i sina stolar. Det är orsaken till att det beordras "Fasten Seat Belts" vid turbulens. Som passagerare är det då viktigt att inte bara sätta på sig bältet utan spänna det så mycket att "det känns" över höfterna. Kabinpersonalen ska då stuva undan serveringsvagnar och lösa föremål för att dessa inte ska förflytta sig och förorsaka skada. I dessa situationer kan det kanske kännas lugnande att veta att flygplansmodellen man sitter i, har vid luftvärdighetscertifiering utsatts för betydligt kraftigare påkänningar för att bli godkänd. Marginalen till att trafikflygplan skulle få allvarliga skador av det som vi som passagerare upplever starkt obehagligt är mycket stor. De verkliga rörelserna är i själva verket inte så stora som vi uppfattar dem.

Väderförhållanden som förorsakar stora vertikalrörelser ökar oftast i intensitet ju närmare ekvatorn man flyger. Inför och under varje flygning kontrollerar piloterna vädersituationen och följer med hjälp av egen väderradar upp väderförändringar och väljer flygväg med hänsyn till denna väderinformation.

Sammanfattningsvis kan man säga att turbulens upplevs som obehagligt men förorsakar mycket sällan några olyckor.