Ett flygplan som under parkering eller flygning har belagts med snö, rimfrost eller is ska avisas före flygning. Flygplanet ska vara fritt från frusna avlagringar före start.

Om det råder isbildningsförhållanden på marken och/eller i luften besprutas flygplanet med en vätska som förhindrar att det blir en beläggning av is på flygplanet medan det taxar och under den första delen av flygningen som sker i moln.

De här två procedurer kombineras så att en avisande varm glykolblandning läggs på för att avlägsna all snö och is från flygplanet. I steg två läggs en tjockare vätska på för att förhindra att is bildas och fastnar på flygplanet. Den vätskan ändrar egenskaper (viskositet) när flygplanet kommer upp i fart på så sätt att den blir tunnflytande och blåser av flygplanet. När flygplanet flyger har det en egen utrustning för att förhindra att is bildas på flygplanet. Det sker oftast genom uppvärmning med hjälp av el, varm motorolja, varmluft från motorerna eller besprutning med sprit. På stora ytor som vingframkanter kan man låta ett tunt skikt av is bildas för att sedan avlägsna det, vanligen genom att blåsa upp gummibelägg som är klistrade på utsatta ytor.

De här metoderna har man använt med mycket goda resultat under många år. Det pågår också ett omfattande forskningsarbete i ämnet, främst när det gäller avisningsvätskors egenskaper och användning.

Flygplan ska avisas på rätt sätt för att kunna uppfylla de kriterier som ligger till grund för de aerodynamiska egenskaper som använts vid certifiering av flygplanstypen. För att säkerställa flygegenskaperna och ge en extra marginal under isbildningsförhållanden lägger piloterna på en säkerhetsmarginal genom att höja farten till den nivå som tillverkaren fastställt.