Klimatstyrmedel för flyget

För att styra utvecklingen i önskad riktning, exempelvis att uppnå en minskning av klimatpåverkande utsläpp, används ofta olika typer av styrmedel. Dessa kan vara både ekonomiska (till exempel skatter och avgifter) och juridiska (till exempel lagar och förordningar). Under de senaste åren har det dock blivit vanligare att använda sig av så kallade marknadsbaserade styrmedel.

Detta innebär att marknaden själv har större svängrum och ges möjligheter att bestämma vilka åtgärder som ska sättas in för att man ska nå aktuella mål. Marknadsbaserade styrmedel kan, utöver rent ekonomiska styrmedel, omfatta till exempel handel med utsläppsrätter, där EU ETS är ett exempel och klimatkompensering (offsetting) ett annat för att begränsa det internationella flygets klimatpåverkan.

År 2016 lyckades ICAO:s generalförsamling besluta om bildandet av ett unikt globalt klimatstyrmedel för det internationella flyget, kallat CORSIA. CORSIA bygger på att flygbolagen måste kompensera för sina utsläpp överstigande 2020-års nivå genom inköp av utsläppskrediter från andra sektorer. CORSIA antogs slutligt i juni 2018 och gäller från 1 januari 2021. 

Läs mer om hur CORSIA är tänkt att fungera.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!