Hur ansöker man?

Passagerar- och/eller godstrafik med flygplan eller helikopter (AOC)

Vad ansökan ska innehålla framgår av Förordning 965/2012, ORO.AOC.100:

  1. Sökandes officiella namn, affärsnamn, adress och postadress.
  2. En beskrivning av den avsedda verksamheten, inklusive vilka luftfartyg som ska brukas (typ och antal).
  3. En beskrivning av ledningssystemet, inklusive organisationsstrukturen.
  4. Verksamhetsansvarig chefs namn.
  5. Namnen på de personer som har utsetts enligt kraven i ORO.AOC.135a), samt deras kvalifikationer och erfarenhet.
  6. En kopia av drifthandboken som krävs enligt ORO.MLR.100.
  7. En förklaring om att all dokumentation som översänts till den behöriga myndigheten har kontrollerats av sökanden och befunnits uppfylla tillämpliga krav.

Sökanden ska för den behöriga myndigheten styrka att

  1. De uppfyller samtliga krav i bilaga IV till förordning (EG) nr 216/2008, denna bilaga (Del-ORO), bilaga IV (Del-CAT) samt bilaga V (Del-SPA) till denna förordning och Annex I (Part 26) till förordning (EU) 2015/640.
  2. Samtliga luftfartyg som brukas har ett luftvärdighetsbevis i enlighet med förordning (EU) Nr 748/2012, eller är inhyrda (genom dry-lease) i enlighet med ORO.AOC.110(d).
  3. Deras organisation och ledning är lämpliga och rätt avpassade till verksamhetens storlek och omfattning.

Bruksflyg med flygplan

Kontakta Bernt Kolm via e-post bernt.kolm@transportstyrelsen.se eller telefon 0771-503 503.

Bruksflyg med helikopter

Kontakta Ola Sterner via e-post ola.sterner@transportstyrelsen.se eller telefon 0771-503 503.

Kommersiell flygning med varmluftsballong

Kontakta Bernt Kolm via e-post bernt.kolm@transportstyrelsen.se eller telefon 0771-503 503