Allmänt om avgifter på järnvägsområdet

Avgift baserad på tidsåtgång

En avgift som ska tas ut efter tidsåtgång debiteras genom löpande timtaxa.

Löpande avgift efter tidsåtgång Timtaxa
Avgift som ska tas ut efter tidsåtgång debiteras genom löpande timtaxa som betalas för varje påbörjad 30-minutersperiod. När förrättningen utförs i Sverige ingår restid och faktiska resekostnader. 1 700 kr

När förrättningen utförs utanför Sverige ska avgift för restid och faktiska resekostnader betalas per tjänsteman och resa. Avgift för restid debiteras med löpande timtaxa. Restid debiteras med maximalt åtta timmar per person och väg. Med faktiska resekostnader avses kostnader för transport, boende, traktamente och övriga kostnader som är kopplade till förrättningen.

Årsavgift

  • Transportstyrelsen tar ut en årlig avgift för registerhållning.
  • Transportstyrelsen tar ut en årlig avgift för tillsyn.

Årsavgifterna tas ut i förskott varje kalenderår. Underlaget för debiteringen utgår från förhållandet vid debiteringstillfället. Förändringar som sker under kalenderåret kan föranleda omprövning av debiteringen. I sådant fall beräknas avgiften för hela kvartal. Om skillnaden mellan den nya och den tidigare avgiften är högre än 5 000 kronor kan man begära återbetalning i annat fall sker inte fakturering eller återbetalning.

För läkare och psykologer med särskilt tillstånd ska skillnaden vara 1000 kr eller högre och beräkningen görs på hela månader. Återbetalning sker på begäran.

Tillsynsobjektet ska anmäla ändringar som påverkar de årliga avgifterna till Transportstyrelsen.

Betalning

Avgiften ska betalas efter debitering av Transportstyrelsen, om inget annat anges. Betalning ska ske till konto som myndigheten anvisar och senast den dag som anges på fakturan.

Betalningspåminnelse

Vid skriftlig betalningspåminnelse tas en avgift ut för administrativa kostnader.

Administrativa kostnader för påminnelse Avgift
Skriftlig betalningspåminnelse 50 kr

Undantag

Om det finns synnerliga skäl kan Transportstyrelsen besluta att en avgift ska sättas ned eller helt utgå, eller i övrigt medge undantag från dessa föreskrifter.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!