Lastbilsinköp 2010

MyndighetTotalt antal inköpta eller leasade lastbilarVarav antal miljöbilar *Varav antal fordon som kan undantas **Antal som ej uppfyller kraven ***

Affärsverket svenska kraftnät

0 - - -

Allmänna reklamationsnämnden

0 - - -

Arbetsdomstolen

0 - - -

Arbetsförmedlingen

0 - - -

Arbetsgivarverket

0 - - -

Arbetsmiljöverket

0 - - -

Arkitekturmuseet

0 - - -

Banverket

1 1 0 0

Barnombudsmannen

0 - - -

Blekinge tekniska högskola

0 - - -

Bokföringsnämnden

0 - - -

Bolagsverket

0 - - -

Boverket

0 - - -

Brottsförebyggande rådet

0 - - -

Brottsoffer-myndigheten

0 - - -

Centrala etikprövnings-nämnden

0 - - -

Centrala studiestöds-nämnden

0 - - -

Dans- och cirkus-
högskolan

0 - - -

Diskriminerings-
ombudsmannen

0 - - -

Domstolsverket

0 - - -

Ekobrotts-
myndigheten

0 - - -

Ekonomistyrnings-
verket

0 - - -

Elsäkerhetsverket

0 - - -

Energimarknads-
inspektionen

0 - - -

Exportkreditnämnden

0 - - -

Fastighets-
mäklarnämnden

0 - - -

Finansinspektionen

0 - - -

Finanspolitiska rådet

0 - - -

Fiskeriverket

0 - - -

Folke
Bernadotteakademin

0 - - -

Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS)

0 - - -

Fortifikationsverket

24 17 0 7

Forum för levande historia

0 - - -

Försvarets materielverk

2 0 0 2

Försvarets radioanstalt

3 3 0 0

Försvarshögskolan

0 - - -

Försvarsmakten

13 1 0 12

Försvarsunder-
rättelsedomstolen

0 - - -

Försäkringskassan

1 1 0 0

Gentekniknämnden

0 - - -

Gymnastik-
och idrottshögskolan

0 - - -

Göteborgs universitet

6 5 - 1

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

0 - - -

Högskolan Dalarna

0 - - -

Högskolan i Borås

0 - - -

Högskolan i Gävle

0 - - -

Högskolan i Halmstad

0 - - -

Högskolan i Skövde

0 - - -

Högskolan Kristianstad

0 - - -

Högskolan på Gotland

0 - - -

Högskolan Väst

0 - - -

Högskoleverket

0 - - -

Inspektionen för arbetslöshets-försäkringen

0 - - -

Inspektionen för socialförsäkringen

0 - - -

Inspektionen för strategiska produkter

0 - - -

Institutet för arbetsmarknads-politisk utvärdering

0 - - -

Institutet för
rymdfysik

0 - - -

Institutet för språk och folkminnen

0 - - -

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete

0 - - -

Integritetsskyddsmyndigheten

0 - - -

Internationella programkontoret för utbildningsområdet

0 - - -

Justitiekanslern

0 - - -

Karolinska institutet

0 - - -

Kemikalieinspektionen

0 - - -

Kommerskollegium

0 - - -

Kompetensrådet för
utveckling i staten
(KRUS)

0 - - -

Konjunkturinstitutet

0 - - -

Konkurrensverket

0 - - -

Konstfack

0 - - -

Konstnärsnämnden

0 - - -

Konsumentverket

0 - - -

Kriminalvården

1 1 - -

Kronofogde-myndigheten

0 - - -

Kungliga biblioteket

0 - - -

Kungliga Konsthögskolan

0 - - -

Kungliga Musikhögskolan
i Stockholm

0 - - -

Kustbevakningen

1 1 - -

Kärnavfallsfonden

0 - - -

Lantmäteriet

25 18 - 7

Linköpings universitet

0 - - -

Linnéuniversitetet

15 14 - 1

Livrustkammaren och
Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

0 - - -

Livsmedelsverket

0 - - -

Lotteriinspektionen

0 - - -

Luftfartsverket

2 2 - -

Luleå tekniska universitet

0 - - -

Lunds universitet

1 1 - -

Läkemedelsverket

0 - - -

Länsstyrelsen i Blekinge län

0 - - -

Länsstyrelsen i Dalarnas län

0 - - -

Länsstyrelsen i Gotlands län

2 2 - -

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

2 1 - 1

Länsstyrelsen i Hallands län

0 - - -

Länsstyrelsen i Jämtlands län

1 1 0 0

Länsstyrelsen i Jönköpings län

1 1 0 0

Länsstyrelsen i Kalmar län

0 - - -

Länsstyrelsen i Kronobergs län

0 - - -

Länsstyrelsen i Norrbottens län

0 - - -

Länsstyrelsen i Skåne län

1 0 0 1

Länsstyrelsen i Stockholms län

0 - - -

Länsstyrelsen i Södermanlands län

0 - - -

Länsstyrelsen i Uppsala län

0 - - -

Länsstyrelsen i Värmlands län

1 1 0 0

Länsstyrelsen i Västerbottens län

0 - - -

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

0 - - -

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

0 - - -

Länsstyrelsen i Örebro län

0 - - -

Länsstyrelsen i Östergötlands län

0 - - -

Malmö Högskola

0 - - -

Marknadsdomstolen

0 - - -

Medlingsinstitutet

0 - - -

Migrationsverket

0 - - -

Mittuniversitetet

0 - - -

Moderna museet

0 - - -

Myndigheten för handikappolitisk samordning

0 - - -

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

0 - - -

Myndigheten för

radio och tv

0 - - -

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

1 1 0 0

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar

och analyser

0 - - -

Myndigheten för

utländska investeringar i Sverige (ISA)

0 - - -

Nationalmuseum med
Prins Eugens Waldemarsudde

0 - - -

Naturhistoriska riksmuseet

0 - - -

Naturvårdsverket

0 - - -

Nordiska Afrikainstitutet

0 - - -

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

0 - - -

Operahögskolan i Stockholm

0 - - -

Patent- och registreringsverket

0 - - -

Patentbesvärsrätten

0 - - -

Pensionsmyndigheten

0 - - -

Polarforsknings-sekretariatet

1 1 - -

Post- och telestyrelsen

0 - - -

Presstödsnämnden

0 - - -

Radio- och TV-verket

0 - - -

Regeringskansliet

1 1 0 0

Regionala etikprövnings-
nämnden i Göteborg

0 - - -

Regionala etikprövnings-
nämnden i Linköping

0 - - -

Regionala etikprövnings-
nämnden i Lund

0 - - -

Regionala etikprövnings-
nämnden i Stockholm

0 - - -

Regionala etikprövnings-
nämnden i Umeå

0 - - -

Regionala etikprövnings-
nämnden i Uppsala

0 - - -

Revisorsnämnden

0 - - -

Riksantikvarieämbetet

0 - - -

Riksarkivet

0 - - -

Riksgäldskontoret

0 - - -

Rikspolisstyrelsen

20 12 0 8

Rikstrafiken

0 - - -

Riksutställningar

0 - - -

Rymdstyrelsen

0 - - -

Rådet för Europeiska
socialfonden i Sverige

0 - - -

Rättsmedicinalverket

0 - - -

Sametinget

1 1 0 0

Sjöfartsverket

4 3 0 1

Skatteverket

1 0 0 1

Skogsstyrelsen

1 1 0 0

Socialstyrelsen

0 - - -

Specialpedagogiska skolmyndigheten

0 - - -

Statens beredning för medicinsk utvärdering

0 - - -

Statens biografbyrå

0 - - -

Statens bostadskreditnämnd

0 - - -

Statens energimyndighet

0 - - -

Statens fastighetsverk

2 1 0 1

Statens folkhälsoinstitut

0 - - -

Statens försvarshistoriska museer

0 - - -

Statens geotekniska institut

0 - - -

Statens haverikommission

0 - - -

Statens historiska museer

0 - - -

Statens inspektion
för försvars-
underrättelse-verksamheten
(SIUN)

0 - - -

Statens institut för kommunikations-
analys

0 - - -

Statens institutionsstyrelse

0 - - -

Statens jordbruksverk

44 40 0 4

Statens järnvägar

0 - - -

Statens konstråd

0 - - -

Statens kulturråd

0 - - -

Statens museer
för världskultur

0 - - -

Statens musiksamlingar

0 - - -

Statens skolinspektion

0 - - -

Statens skolverk

0 - - -

Statens tjänste-
pensionsverk

0 - - -

Statens va-nämnd

0 - - -

Statens veterinärmedicinska anstalt

0 - - -

Statens väg- och transportforsknings-institut

0 - - -

Statistiska centralbyrån

0 - - -

Statskontoret

0 - - -

Stockholms universitet

1 0 0 1

Strålsäkerhets-myndigheten

0 - - -

Styrelsen för ackreditering
och teknisk kontroll

0 - - -

Styrelsen för
internationellt utvecklingssamarbete

0 - - -

Svenska institutet för
europapolitiska studier

0 - - -

Sveriges geologiska undersökning

1 0 0 1

Sveriges lantbruksuniversitet

6 4 0 2

Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut

1 0 0 1

Säkerhets- och
integritetsskydds-nämnden

0 - - -

Södertörns högskola

0 - - -

Talboks- och punktskriftsbiblioteket

0 - - -

Tandvårds- och läkemedelsförmåns-verket

0 - - -

Tillväxtverket

0 - - -

Totalförsvarets forskningsinstitut

0 - - -

Trafikanalys

0 - - -

Trafikverket

15 2 0 13

Transportstyrelsen

0 - - -

Tullverket

1 0 1 0

Umeå universitet

0 - - -

Ungdomsstyrelsen

0 - - -

Uppsala universitet

1 1 0 0

Utredningen för avveckling av ITPS, Glesbygdsverket och Nutek

0 - - -

Valmyndigheten

0 - - -

Verket för högskoleservice

0 - - -

Verket för innovationssystem

0 - - -

Vetenskapsrådet

0 - - -

Vägverket

0 - - -

Åklagarmyndigheten

0 - - -

Örebro universitet

0 - - -

Överklagande-nämnden för studiestöd

0 - - -

* Kolumnen "Antal miljöbilar" inkluderar lastbilar med särskilda skäl och utryckningsfordon.
 
** Kolumn "Antal fordon som kan undantas" avser fordon som används för spaningsverksamhet.

*** Kolumn "Antal som ej uppfyllt kraven" inkluderar fordon som klarar CO2-krav, men ej krav på partikelvärde.


Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!