Läkares anmälningsskyldighet

Alla läkare har skyldighet att anmäla den körkortshavare som är medicinskt olämplig att ha körkort. Reglerna gäller även för den som har taxiförarlegitimation, traktorkort och körkortstillstånd.

Läkares anmälan

En person ska anses som medicinskt olämplig att ha körkort när de medicinska kraven för innehav av körkort inte är uppfyllda enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125 om medicinska krav för innehav av körkort m.m.)

Om läkaren vid undersökning bedömer att en person inte uppfyller de medicinska kraven ska läkaren anmäla det till Transportstyrelsen. Innan anmälan görs ska läkaren underrätta körkortshavaren. För att en anmälan ska leda till återkallelse av körkortet så krävs det att anmälan innehåller tillräckligt med information för att vi ska kunna bedöma det medicinska förhållandet. Använd gärna blanketten Läkares anmälan. Om läkaren anger vilket kapitel och vilken paragraf i Transportstyrelsens föreskrifter som anmälan grundar sig på går handläggningen snabbare.

Anmälan när en körkortshavare motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning

Om läkaren vid undersökning eller genomgång av journalhandlingar (beakta patientdatalagen) finner det sannolikt att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha körkort och personen motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning ska läkaren anmäla det till Transportstyrelsen (en så kallad "utredningsanmälan"). Läkares anmälan

Specialistkompetens krävs vid återkallelse av körkortet

Alla läkare är skyldiga att anmäla den körkortshavare som är medicinskt olämplig att ha körkort. För att Transportstyrelsen ska kunna återkalla körkortet krävs det att läkarintyget som är underlag för bedömningen ska vara skrivet av en läkare med specialistkompetens. Vilken kompetens som krävs beror på det aktuella medicinska förhållandet. För närmare information se 17 kap. i föreskrifterna. Om anmälan görs av en annan läkare (AT-läkare eller ST-läkare) måste därför en specialistkompetent läkare kontrasignera. I annat fall fördröjs handläggningen genom att Transportstyrelsen behöver skicka ut ett föreläggande om ett nytt läkarintyg innan vi kan återkalla körkortet.

När behöver en anmälan inte göras?

Anmälan behöver inte göras om det finns anledning att anta att körkortshavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå från att köra ett körkortspliktigt fordon (så kallat muntligt körförbud). Läkaren tar då på sig ett stort ansvar, inte minst för uppföljningen av att tillsägelsen följs.

Läkarens tillsägelse att avstå från att köra ett fordon är lämpligt i situationer när det medicinska tillståndet som utgör hinder för körkortsinnehav är tidsbegränsat och bedöms kunna förbättras. Transportstyrelsen anser att en sådan tillsägelse inte bör omfatta en period längre än sex månader. Det är inte något förbud i juridisk mening, eftersom körkortshavaren fortfarande har behörigheten kvar. Körkortshavaren har inte heller möjlighet att överklaga läkarens tillsägelse.

 Faktaruta
10 kap. 5 § körkortslagen (1998:488) och 3 kap. 5 § taxitrafiklagen (2012:211)

Om en läkare vid undersökning av en körkortshavare finner att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha körkort, ska läkaren anmäla det till Transportstyrelsen. Innan anmälan görs ska läkaren underrätta körkortshavaren. Anmälan behöver inte göras om det finns anledning att anta att körkortshavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå från att köra körkortspliktigt fordon.

Om en läkare vid undersökning eller genomgång av journalhandlingar finner det sannolikt att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha körkort och körkortshavaren motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning, ska läkaren anmäla förhållandet till Transportstyrelsen.

Relaterad information