Läkares anmälningsskyldighet

Alla läkare har skyldighet att anmäla den körkortshavare som är medicinskt olämplig att ha körkort. Reglerna gäller även för den som har taxiförarlegitimation, traktorkort och körkortstillstånd.

Läkares anmälan

En person ska anses som medicinskt olämplig att ha körkort när de medicinska kraven för innehav av körkort inte är uppfyllda enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Om du som läkare vid undersökning bedömer att en person inte uppfyller de medicinska kraven ska anmälan göras till Transportstyrelsen. Innan anmälan görs ska körkortshavaren underrättas. För att en anmälan ska leda till återkallelse av körkortet så krävs det att anmälan innehåller tillräckligt med information för att vi ska kunna bedöma det medicinska förhållandet. Om du anger vilket kapitel och vilken paragraf i Transportstyrelsens föreskrifter som anmälan grundar sig på går handläggningen snabbare.

Anmälan när en körkortshavare motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning

Om du som läkare vid undersökning eller genomgång av journalhandlingar (beakta patientdatalagen) finner det sannolikt att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha körkort och personen motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning ska du anmäla det till Transportstyrelsen (en så kallad utredningsanmälan").

Specialistkompetens krävs vid återkallelse av körkortet

Alla läkare är enligt 10 kap. 5 § körkortslagen (1998:488) skyldiga att anmäla den körkortshavare som är medicinskt olämplig att ha körkort. För att Transportstyrelsen ska kunna återkalla körkortet krävs det att läkarintyget som är underlag för bedömningen ska vara skrivet av en läkare med specialistkompetens. Vilken kompetens som krävs beror på det aktuella medicinska förhållandet. För närmare information se 17 kap. i föreskrifterna.

Om anmälan görs av en annan läkare (Transportstyrelsens tolkning av läkares anmälningsskyldighet är att den omfattar alla som har anställning som läkare) måste därför en specialistkompetent läkare kontrasignera. Att kontrasignera ett läkarintyg eller en anmälan om olämplighet för körkort innebär att specialistläkaren som kontrasignerar intygar det som är skrivet i intyget/anmälan. I annat fall fördröjs handläggningen genom att Transportstyrelsen behöver skicka ut ett föreläggande om ett nytt läkarintyg innan vi kan återkalla körkortet.

När behöver en anmälan inte göras?

Anmälan behöver inte göras om det finns anledning att anta att körkortshavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå från att köra ett körkortspliktigt fordon (så kallat muntligt körförbud). Du som läkare tar då på dig ett stort ansvar, inte minst för uppföljningen av att tillsägelsen följs.

Läkarens tillsägelse att avstå från att köra ett fordon är lämpligt i situationer när det medicinska tillståndet som utgör hinder för körkortsinnehav är tidsbegränsat och bedöms kunna förbättras. Transportstyrelsen anser att en sådan tillsägelse inte bör omfatta en period längre än sex månader. Det är inte något förbud i juridisk mening, eftersom körkortshavaren fortfarande har behörigheten kvar. Körkortshavaren har inte heller möjlighet att överklaga läkarens tillsägelse.

Faktaruta
10 kap. 5 § körkortslagen (1998:488) och 3 kap. 5 § taxitrafiklagen (2012:211)

Om en läkare vid undersökning av en körkortshavare finner att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha körkort, ska läkaren anmäla det till Transportstyrelsen. Innan anmälan görs ska läkaren underrätta körkortshavaren. Anmälan behöver inte göras om det finns anledning att anta att körkortshavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå från att köra körkortspliktigt fordon.

Om en läkare vid undersökning eller genomgång av journalhandlingar finner det sannolikt att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha körkort och körkortshavaren motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning, ska läkaren anmäla förhållandet till Transportstyrelsen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!