Infrastrukturavgift

Infrastrukturavgifter är en typ av avgifter som tas ut för att finansiera bygget av en ny bro, väg eller tunnel. Det innebär att den som använder infrastrukturen ska vara med och betala för den.

Infrastrukturavgift tas i dag ut när man kör över

Se dina betalda och obetalda avgifter

I vår e-tjänst ser du dina betalda och obetalda infrastrukturavgifter samt antal passagetillfällen som registrerats på ett visst fordon och som ännu inte blivit ett avgiftsbeslut.

Infrastrukturavgift - visa uppgifter

Betalning av infrastrukturavgift

I mitten av varje månad skickar Transportstyrelsen en inbetalningsavi till dig som fordonsägare. På avin framgår det sammanlagda debiterade beloppet för föregående kalendermånad. Där finns även information om antalet passagetillfällen och belopp per dag.

Du kan betala infrastrukturavgift på något av följande sätt:

  • autogiro (endast för privatpersoner och enskild firma)
  • e-avi (e-faktura via internetbank)
  • EDI (via peppolnätverket)
  • bankgiro (via det inbetalningskort vi skickar ut)
  • digital brevlåda (om din brevlådeoperatör erbjuder en betallösning)

Avgiften ska finnas på Transportstyrelsens konto för infrastrukturavgift senast det datum som anges på avin. Det är du som är fordonsägare som ansvarar för att avgiften betalas i tid, även om du inte har fått en avi.

Läs mer om betalning och avisering av infrastrukturavgift

Vid försenad och utebliven betalning

En förseningsavgift på 300 kronor per fordon tas ut om betalningen inte finns bokförd i tid på Transportstyrelsens konto för infrastrukturavgift. Om förseningsavgiften inte betalas i tid, läggs det på en tilläggsavgift på 500 kronor.

Ett användningsförbud inträder om

  • fordonet har mer än 5 000 kronor i obetalda infrastrukturavgifter (infrastrukturavgift och påföljdsavgift), och
  • minst sex månader har passerat sedan den senaste av dessa skulle ha betalats.

Läs mer om fordonsrelaterade skulder och användningsförbud

Vanliga frågor och svar

Infrastrukturavgift är en avgift som tas ut för att finansiera bygget av en ny bro, väg eller tunnel. Det innebär att den som använder bron, vägen eller tunneln är med och betalar för den. När infrastrukturen är färdigbetald tas avgiften bort. Broavgift kallas den infrastrukturavgift som tas ut för färd över en bro. Broavgift tas idag ut på Sundsvallsbron, Motalabron och Skurubron.

Trängselskatten är en skatt som syftar till att minska trängseln i hårt trafikerade storstadsområden. Trängselskatten bidrar även till att förbättra miljön och bidra till att finansiera infrastruktursatsningar. Trängselskatt tas idag ut i de centrala delarna av Stockholm och Göteborg.

Ja. Transportstyrelsens kostnader för att trycka, kuvertera och skicka ut en pappersavi ligger på drygt 4,5 kronor. Kostnaderna för porto är förhållandevis låga på grund av de stora volymer brev vi skickar ut. Beloppet som ska betalas är oftast högre än portokostnaden, eftersom en hel månads passagetillfällen summeras.

En stor del av avierna skickas dock till fordonsägarnas internetbank (e-avi) eller digitala brevlåda. Många företag samlar alla infrastrukturavgifter per månad på en samlingsavi, vilket också minskar kostnaden för distribution.

Om man som avgiftsskyldig anser att ett beslut om infrastrukturavgift har blivit fel, kan man via Transportstyrelsens webbformulär eller brev begära omprövning. Begäran ska ha kommit in till Transportstyrelsen senast 60 dagar efter det att beslut om avgift har fattats.

Gå till webbformulär för omprövning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!