Hållbarhetsprovning av avgasrening

Varje år genomför Transportstyrelsen en kontroll av ett antal fordon för att följa upp avgasreningens hållbarhet.

Fordonstillverkare har enligt lag ett krav på att avgasreningen för ett nytt fordon fungerar en viss körsträcka eller en viss tid, exempelvis 10 000 mil eller 5 år. För att följa upp att detta gör Transportstyrelsen en kontroll av avgasrening från slumpmässigt utvalda fordon.

Med hjälp av hållbarhetsprovningen vill Transportstyrelsen kontrollera att fordonstillverkaren följer kraven om avgasrensning för svenskregistrerade fordon. Kontrollen är även till för att fordonstillverkaren ska ta ansvar och vara medveten om att detta övervakas.

Transportstyrelsen kan utföra hållbarhetsprovning, och besluta om åtgärder, för EU-typgodkända fordon som är i bruk i Sverige.

Till dig som är fordonsägare

Som fordonsägare är du inte skyldig att lämna från dig fordonet för att göra en hållbarhetsprovning. Om du medverkar i en kontroll så får du ersättning alternativt en lånebil under den period som ditt fordon är inlämnad för kontroll.

Transportstyrelsen har genom en upphandling utsett TÜV Nord tillsammans med Ecotraffic AB att utföra hållbarhetsprovningen och de i sin tur kontaktar ett antal fordonsägare som äger den typ av bil som Transportstyrelsen önskar testa.

För att ditt fordon ska vara aktuellt för hållbarhetskontroll ska fordonet ha genomgått den service som tillverkaren föreskriver vilket är en förutsättning för att provning kan genomföras.

Transportstyrelsen har ett övergripande ansvar

Transportstyrelsen har ansvar för tillsyn av efterlevnaden av lagstiftningen om avgasrening för motorfordon registrerade i Sverige. I detta ansvar ingår att kontrollera att de fordon som är i bruk uppfyller avgaskrav enligt EU bestämmelser.

Förutom tillsyn ansvarar Transportstyrelsen även för utveckling och administration av regler för motorfordon samt, att för Sveriges räkning, delta i utvecklingen av regelverket internationellt. Även för detta arbete är resultaten av hållbarhetsprovningen ett viktigt underlag.

Hållbarhetsprovningen resulterar i en årsrapport för respektive år. Följande dokument är på engelska:

Tunga fordon 2016
Tunga fordon 2015
Tunga fordon 2014
Tunga fordon 2013
Tunga fordon 2012
Tunga fordon 2011
Tunga fordon 2010
Tunga fordon 2009

Lätta fordon 2016
Lätta fordon 2015
Lätta fordon 2014
Lätta fordon 2013
Lätta fordon 2012
Lätta fordon 2011
Lätta fordon 2010
Lätta fordon 2009
Kalltemperatur 2011

Regler

Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 70/220/EEG (enligt ändringsdirektiv 98/69/EG), har kontroll av avgasreningens hållbarhet för fordon i bruk införts som en del i typgodkännandesystemet för fordon

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!