TSFS 2023:42
Transportstyrelsens föreskrifter om tekniska krav på fordonståg med längd över 25,25 meter

Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om konstruktion och utrustning för fordonståg vars längd överstiger 25,25 meter men inte 34,5 meter samt för de i fordonståget ingående fordonen. Föreskrifterna gäller vid färd på vägar där väghållaren med stöd av 4 kap. 17 f § trafikförordningen (1998:1276) meddelat föreskrifter att ett fordonstågs längd får uppgå till högst 34,5 meter.

Grundform

TSFS 2023:42

I kraft 2023-09-15. PDF 224 kB