TSFS 2023:37
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om färd med lång odelbar last

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om undantag och villkor för undantag vid färd på väg med fordon och fordonståg som transporterar lång odelbar last trots att den längd som anges i 4 kap. 17 § första stycket första meningen trafikförordningen (1998:1276) överskrids.

Grundform

TSFS 2023:37

I kraft 2023-09-01. PDF 259 kB