TSFS 2021:117
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik

Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser om det examensprov som är ett krav för att styrka yrkeskunnande för yrkesmässig trafik enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2021:117

I kraft 2022-02-21. PDF 160 kB

Ändringar

TSFS 2023:33

I kraft 2023-09-01. PDF 143 kB.

Ändr. 2, 17 och 19 §§; ny 20 a § och rubrik närmast före 20 a §.