TSFS 2010:96
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot förorening från fartyg

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utsläpp av skadliga ämnen från fartyg och ansluter till förordningen (1980:789) om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från fartyg (som ansluter till lagen (1980:424) om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från fartyg). Föreskrifterna är indelade i fyra avdelningar: - Avdelning 1: Allmänna bestämmelser - Avdelning 2: Vattenförorening olja - Avdelning 3: Vattenförorening – övrigt - Avdelning 4: Luftförorening

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:96

I kraft 2010-07-01. PDF 948 kB

Ändringar

TSFS 2011:1

I kraft 2011-02-16. PDF 175 kB.

Upph. 7 kap.; ändr. 3 kap. 6 och 7 §§, 4 kap. 3 §, 6 kap. 49 och 81 §§, 9 kap. 54 §, 10 kap. 10 §, 11 kap. 15 §, 12 kap. 23 § samt bilaga 1; nytt, 7 kap., nya 3 kap. 9 § och 5 kap. 2 a §´samt ny rubrik närmast före 3 kap. 9 §.

TSFS 2012:13

I kraft 2015-04-01. PDF 29 kB.

Ändr. 1 kap. 1 §; nytt 11 a kap.

TSFS 2013:34

I kraft 2013-05-15. PDF 80 kB.

Ändr. 2 kap. 3 § och 13 kap 1 §, nya 2 kap 9 a §, 13 kap. 24 a § och 48–52 §§, samt närmast före 13 kap. 48, 50, 51 och 52 §§ nya rubriker.

TSFS 2013:92

I kraft 2014-01-01. PDF 152 kB.

Ändr. 2 kap. 9 a och 52 §§, 8 kap. 10 § samt 10 kap. 5 §.

TSFS 2013:107

I kraft 2013-12-18. PDF 228 kB.

Upph. 12 kap.; ändr. 11 kap. 2–8 §§ och rubrikerna närmast före 11 kap. 4 och 5 §§; nya 11 kap. 4 a, 4 b och 9 a §§, nya rubriker närmast före 11 kap. 7–9 §§ och ett nytt 12 kap.; allmänna råd.

TSFS 2014:79

I kraft 2015-01-01. PDF 40 kB.

Upph. 13 kap. 44 och 45 §§; ändr. 13 kap. 1, 24 a, 34, 35, 46, 47 §§ och bilaga 1.

TSFS 2014:92

I kraft 2015-01-01. PDF 99 kB.

Upph. 7 kap.; ändr. 4 kap. 9 och 16 §§, 6 kap. 15, 49, 70 och 72 §§, 9 kap. 47 §, bilaga 1 samt rubriken före 6 kap. 70 §; nytt 7 kap. samt beslutar allmänna råd.

TSFS 2014:118

I kraft 2014-12-16. PDF 30 kB.

Ändr. bilaga 1; ny 1 kap. 1 a §.

TSFS 2014:141

I kraft 2015-01-01. PDF 45 kB.

Ändr. 2 kap. 2 §, 8 kap. 9 och 10 §§, 9 kap. 8, 11, 25, 26 och 50 §§ och bilaga 1.

TSFS 2015:9

I kraft 2015-04-01. PDF 26 kB.

TSFS 2012:13 utgår.

TSFS 2015:10

I kraft 2015-04-01. PDF 35 kB.

Ändr.1 kap. 1 §; nytt 11 a kap.

TSFS 2015:22

I kraft 2015-06-01. PDF 74 kB.

Ändr. 4 kap. 3 §, 6 kap. 81 §, 9 kap. 54 §, 10 kap. 10 §, 11 kap. 15 §, 12 kap. 26 § samt bilaga 1.

TSFS 2015:48

I kraft 2016-01-01. PDF 18 kB.

Ändr. 3 kap. 9 §.

TSFS 2015:74

I kraft 2016-01-01. PDF 27 kB.

Ändr. 8 kap. 10 § och 10 kap. 5 §.

TSFS 2016:9

I kraft 2016-03-08. PDF 65 kB.

Ändr. 11 kap. 3 och 6 §§.

TSFS 2016:87

I kraft 2016-09-18. PDF 147 kB.

Ändr. 3 kap. 1 §.

TSFS 2016:114

I kraft 2016-12-09. PDF 32 kB.

Ändr. bilaga 5.

TSFS 2016:128

I kraft 2017-01-01. PDF 26 kB.

Upph. 3 kap. 9 § och rubriken närmast före 3 kap. 9 §.

TSFS 2017:18

I kraft 2017-05-01. PDF 655 kB.

Ändr. 2 kap. 9 a §, 5 kap. 2–4 §§, 13 kap. 1, 20, 24, 27, 49 och 52 §§; nya 4 kap. 10 a §, 6 kap. 38 a § och 13 kap. 24 b §.

TSFS 2017:80

I kraft 2017-09-01. PDF 131 kB.

Upph. 13 kap. 24 b §; ändr. 1 kap. 1 § och 13 kap. 24 §; ny 13 kap. 16 b §.

TSFS 2018:78

I kraft 2018-10-07. PDF 130 kB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2018:84

I kraft 2018-10-01. PDF 286 kB.

Ändr. 2 kap. 3 och 9 a §§ och 13 kap. 1 och 4 §§; nya 13 kap. 54 och 55 §§, bilaga 8 och rubriker närmast före 2 kap. 1 § och 13 kap. 55 §.

TSFS 2020:71

I kraft 2021-01-01. PDF 352 kB.

Ändr. 2 kap. 2 §, 3 kap. 1 och 3 §§, 4 kap. 9 och 10 §§, 5 kap. 6 och 9 §§, 6 kap. 7, 34, 38 a, 53 och 75 §§, 7 kap. 10 §, 8 kap. 9 och 10 §§, 9 kap. 3, 12 och 50 §§, 11 kap. 3, 6, 7 och 9 a §§, 12 kap. 6, 7, 9, 10, 15, 17, 20–22 §§, 13 kap. 8, 24 24 a, 41, 42, 51 och 52 §§, bilaga 7 samt rubrikerna närmast före 5 kap. 9 § och 6 kap. 34 §; upph. rubriken närmast före 5 kap. 9 §; nya 9 kap. 34 a och 34 b §, 12 kap. 10 a, 17 a och 17 b §§, 13 kap. 24 b och 24 c §§; allmänna råd.

TSFS 2021:61

I kraft 2021-10-01. PDF 300 kB.

Upph. 5 kap. 17 och 18 §§, 6 kap. 68 och 69 §§, 9 kap 44 och 45 §§ och 12 kap. 18–19 §§; utgår rubrikerna närmast före 4 kap. 15 och 17 §§; ändr. 2 kap. 5 §, 4 kap. 8 och 10 §§, 5 kap. 9 och 11–14 §§, 6 kap. 61–66 §§, 9 kap. 40–43 och 46 §§, 11 kap. 4 a §, 12 kap. 4, 6, 11, 13, 15–17 b och 21 §§ och 13 kap. 1, 13, 14, 24, 35 och 49 §§ samt bilaga 1; nya 2 kap. 5 a §, 3 kap. 10 §, 4 kap. 14 a och 18 a §§, 9 kap. 29 a och 29 b §§; nya rubriker närmast före 3 kap. 10 § och 9 kap. 29 a §.

TSFS 2021:92

I kraft 2022-01-01. PDF 153 kB.

Ändr. 8 kap. 10 §, 9 kap. 13 § och bilaga 1.

TSFS 2022:8

I kraft 2022-03-01. PDF 138 kB.

Ändr. 9 kap. 13 §.

TSFS 2022:24

I kraft 2022-06-01. PDF 119 kB.

Ändr. 13 kap. 24 §.

TSFS 2022:55

I kraft 2022-07-01. PDF 148 kB.

Ändr. 8 kap. 10 § och 10 kap. 5 §.

TSFS 2022:98

I kraft 2023-01-01. PDF 258 kB.

Utgår rubriken närmast före 13 kap. 34 §; ändr. 9 kap. 3 §, 12 kap. 1 § och bilaga 1; nya rubriker närmast före 2 kap. 12–15 §§ och 4 kap. 24 och 25 §§; nya paragrafer 2 kap. 12–15 §§, 4 kap. 24–26 §§ och 13 kap. 35 a-35 c §§; allmänna råd.

TSFS 2023:8

I kraft 2023-04-01. PDF 487 kB.

Upph. 13 kap. 48–55 §§; bilaga 8 betecknas bilaga 10; ändr. 2 kap. 3 och 9 a §§, 13 kap. 1 § och bilaga 10; nya 14 kap., 2 kap. 3 a och 3 b §§, bilaga 8–9, nya rubriker närmast före 2 kap. 3, 3 a och 3 b §§.

TSFS 2023:14

I kraft 2023-05-01. PDF 305 kB.

Upph. att 3 kap. 4–6 §§, 6 kap. 77–93 §§, 9 kap. 55 §, 10 kap. 10–13 §§, 11 kap. 14–21 §§ och 12 kap. 25–32 §§; utgår rubrikerna närmast före3 kap. 4 och 5 §§, 6 kap. 78, 79, 81, 83, 84 och 91 §§, 10 kap. 10 och 12 §§, 11 kap. 14, 15, 17 och 18 §§ samt 12 kap. 25, 26, 28 och 29 §§; ändr. 1 kap. 1 §, 6 kap. 76 §, 9 kap. 54 §, 11 kap. 13 §, 12 kap. 1 och 24 §§, 13 kap. 38 § samt bilaga 1, 4 och 5; nya 3 a kap., 5 kap. 19 §, 11 a kap. 8 §, 13 kap. 56 §; nya rubriker närmast före 5 kap. 19 §, 6 kap. 76 §, 9 kap. 54 §, 11 kap. 13 §, 11 a kap. 8 §, 12 kap. 24 § och 13 kap. 56 §; allm. råd.

TSFS 2023:52

I kraft 2023-12-01. PDF 115 kB.

Ändr. 12 kap. 6 och 10 a §§.

Rättelser

TSFS 2013:92

PDF 119 kB.

Rättelsen avser 2 kap. 52 § och innebär att bestämmelsen har ändrats till 13 kap. 52 §.

TSFS 2020:71

PDF 82 kB.

Rättelsen avser ingressen och innebär att 11 kap 14 § har lagts till och att hänvisningen till ändrad rubrik för 5 kap. 9 § har tagits bort i den andra delssatsen.