Pågående regelarbete

Här hittar du samlad information om de regelarbeten som pågår. Informationen uppdateras löpande.

Nedan kan du läsa mer detaljerad information om vad regelarbetena handlar om och vem du kan kontakta om du vill veta mer eller på annat sätt bidra i arbetet.

Regelarbete om A-traktor

Vi inleder nu en utredning av ändring av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:19) om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II. 

Publicerades 2023-03-10

Verklig körning

Europeiska kommissionen har beslutat en genomförandeförordning, EU 2021/392, som innebär att nya personbilars och nya lätta lastbilars koldioxidutsläpp ska övervakas genom att inhämta uppgifter om bränsle och energiförbrukning från fordonets verkliga körning. Uppgifterna ska avläsas av ett besiktningsorgan i samband med trafiksäkerhetsprövning och ska sedan överföras via en säker dataförbindelse till Transportstyrelsen. Varje år ska Transportstyrelsen rapportera de avlästa uppgifterna till Europeiska kommissionen.

Publicerades 2023-02-13

Föreskriftsarbete om körkortskrav vid bruk av alkohol, narkotika och läkemedel

Transportstyrelsen ser över de föreskrifter som reglerar de medicinska kraven vid bruk av substanser som påverkar körförmågan. Det omfattar även bestämmelserna som riktar sig till personer som blivit dömda för rattfylleri och alkolåsföreskrifterna. Vi räknar med att nya föreskrifter kan vara på plats 2025.

Publicerades 2023-01-13

Längre fordonskombinationer

Genom 4 kap. 17 f § trafikförordningen, som träder i kraft 1 september 2023, får Trafikverket och de kommunala väghållarna föreskriva att fordonståg med en längd upp till 34,5 meter får framföras på ett utpekat vägnät. Ett villkor är att fordonstågen uppfyller de föreskrifter som Transportstyrelsen meddelar.

Publicerades 2022-12-08

Identifierigsljus

Regeringen har beslutat om ändringar i trafikförordningen som innebär att polisen även i fortsättningen kan visa identifieringsljus från sina utryckningsfordon. Ljuset används i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och syftar till att signalera och synliggöra polisens närvaro.

Publicerades 2022-12-08