Pågående regelarbete

Här hittar du samlad information om de regelarbeten som pågår. Informationen uppdateras löpande.

Nedan kan du läsa mer detaljerad information om vad regelarbetena handlar om och vem du kan kontakta om du vill veta mer eller på annat sätt bidra i arbetet.

12 pågående regelarbeten

Mätarfusk

Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra åtgärder så att ett fordons vägmätare vid besiktning, ska kontrolleras mot föregående inrapporterade vägmätarställning och att informationen om tidigare mätarställningar ska redovisas i besiktningsprotokollet (TSG 2021-3376/I2021/01146). Som en del i det uppdraget kommer Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:54) om kontrollbesiktning att ändras.

Publicerades 2022-05-10

Konvertering av fordon till alternativa drivmedel

Ändring av föreskrifter med anledning av konvertering till alternativa drivmedel.

Publicerades 2022-04-29

Ändring i Transporstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:54) om kontrollbesiktning

Ändring av föreskrifter med anledning av eCall

Publicerades 2022-01-13

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:57) om tillämpning av eurokoder

I föreskrifterna finns i ett allmänt råd om täckande betongskikt och vatten-bindemedelstal. Ett arbete med en ändringsförfattning pågår för att ändra det allmänna rådet. Syftet är att tydliggöra förutsättningarna för att använda en större andel av andra bindemedel än Portlandcement i betong än vad som framgår av rådet i dag.

Publicerades 2021-11-26

Ändringar i föreskrifterna om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2021:76) om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter till föreskrifterna (TSFS 2021:76) om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser

Publicerades 2021-11-26

Rallybilar

Kraven för rallybilar som används i tävling ses över i syfte att utreda nödvändiga ändringar i regelverket så att det blir konkurrensneutralt samt föreslå ändringar i regelverket för att ta bort behovet att söka dispens för registreringsbesiktning av homologerade rallybilar. 

Publicerades 2021-11-10

Ackrediterad verkstad

Nya föreskrifter utarbetas rörande provning av fordon efter reparation vid en ackrediterad verkstad. 

Publicerades 2021-03-11

Föreskriftsarbete om undantag från bestämmelser om passagerare i fordon

Föreskrifterna om undantag från bestämmelser om passagerare i fordon är egentligen två olika föreskrifter, Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:69 ) om undantag från bestämmelser om antalet passagerare i en bil och Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:108 ) om undantag från krav på lämplighetsbesiktning.

Publicerades 2021-01-27

Föreskriftsarbete om de medicinska synkraven för innehav av körkort

Transportstyrelsen ser över de föreskrifter som reglerar synkrav för den som vill ha körkort. Arbetet har försenats och vi räknar med att nya föreskrifter kan vara på plats 2024.

Publicerades 2020-10-09

Till toppen