Pågående regelarbete

16 pågående regelarbeten.

Ändringar i föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden), TSFS 2015:66

Transportstyrelsen har inlett ett föreskriftsarbete med syfte att införliva IMO-resolution MSC.442(99) med ändringar till IMDG-koden.

Publicerades 2019-06-14

Nytryck av TSFS 2009:131, transport av förpackat farligt gods på ro-ro-fartyg i Östersjön

Transportstyrelsen har inlett ett föreskriftsarbete med syfte att införa ändringar i TSFS 2009:131, Transportstyrelsens föreskrifter om transport av förpackat farligt gods på ro-ro-fartyg i Östersjön (Östersjöavtalet).

Publicerades 2019-04-23

Ändringar i föreskrifter om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg, TSFS 2016:102

Ett föreskriftsarbete har inletts med syfte att införliva Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2109 i myndighetens författningssamling, TSFS 2016:102.

Publicerades 2019-04-11

Ändringar i åtgärder mot förorening från fartyg, TSFS 2010:96

Transportstyrelsen har inlett ett föreskriftsprojekt med syfte att införa ändringar i TSFS 2010:96, om åtgärder mot förorening från fartyg.

Publicerades 2019-04-09

Införlivande av EU-direktiv 2017/159 (MLC-fiske)

Ett föreskriftsarbete har påbörjats för att omhänderta EU-direktiv 2017/1591. Direktivet berör endast fiskefartyg över 24 meter. Utöver föreskriftsarbetet kommer ett antal lagar och förordningar också att ändras. Ikraftträdande är 15 november 2019.

Publicerades 2019-03-22

Ändringar i TSFS 2011:116 - nya  utbildningskrav för radiobehörigheter

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal.

Publicerades 2018-12-17

Ändringar i TSFS 2011:116 om tydligare krav för utbildningsanordnare

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal.

Publicerades 2018-12-17

Nytryck av SJÖFS 1998:2 om sjötrafiken på Göta kanal

Ett föreskriftsarbete har påbörjats i syfte för att ta fram en ny föreskrift gällande sjötrafiken på Göta kanal. 

Publicerades 2018-12-10

Ändring av föreskrifter och allmänna råd om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på SOLAS fartyg

Med anledning av beslutade och antagna resolution och cirkulär inom ramen för FN organet IMO:s arbete ser vi över Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:93) om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg som omfattas av 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss.

Publicerades 2018-07-09

Ändringar i skrovkonstruktion, stabilitet och fribord, TSFS 2009:114

Transportstyrelsen har inlett ett föreskriftsarbete som leder till ändringar i skrovkonstruktion, stabilitet och fribord, TSFS 2009:114.

Publicerades 2018-04-16

Till toppen