Nytryck av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:166) om transport till sjöss av fast gods i bulk (IMSBC-koden)

2023-10-27

Transportstyrelsen har publicerat nya föreskrifter om transport till sjöss av fast gods i bulk (IMSBC-koden), vilket har resulterat i författningen TSFS 2023:50. Föreskrifterna träder i kraft den 1 december 2023.

Bakgrund

IMSBC-koden (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code) är en internationellt tvingande överenskommelse för transport till sjöss av fast gods i bulk, som ges ut i reviderad form vartannat år. En ny IMO-resolution MSC.500(105), version 06-21 med ändringar till IMSBC-koden, antogs den 28 april 2022. Den träder i kraft internationellt den 1 december 2023.

Vi har även upptäckt att vi ännu inte  införlivat resolutionen MSC.462(101), version 05-19 som är en konsoliderad version av koden och somskulle ha trätt i kraft den 1 januari 2021. Detta regelarbete införlivar båda ändringarna i IMSBC-koden i svensk rätt genom ett nytryck av TSFS 2010:166 och lägger den konsoliderade versionen 05-19 och version 06-21 som bilagor.

Utöver detta tas tidigare bilagd läkemedelista bort och istället hänvisas till till läkemedelslistan i bilaga 2  till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2022:52) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden). Vidare införs krav på att ha Medical First Aid Guide (MFAG) och Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods Guide (EmS Guide) tillgängligt ombord.

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av föreskrifterna är ni välkomna att kontakta:

Caroline Petrini, miljöhandläggare
Caroline.petrini@transportstyrelsen.se
010-495 32 50

Christine Vallhagen, jurist
christine.vallhagen@transportstyrelsen.se 
010-495 63 27

Ta del av den nya författningen

TSFS 2023:50 Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av fast gods i bulk (IMSBC-koden)